30 Juni 1952 54. Spreker hoopt, dat de heer Hilhorst zich enig idee heeft kunnen vormen over de meningen van de Raad, maar de zaak is zeer plotseling aan het oordeel van de vergadering voor gelegd en alvorens een definitief oordeel te kunnen geven, zal de Raad nadere voorlichting tot in details nodig hebben. De gedachte van het College kent de Raad, maar spreker moet daaraan toevoegen, dat Wederopbouw hier een duchtig woord zal medespreken. Het voorstel van B.& W„ wordt hierop aangenomen met 11 tegen 5 stemmen. Voor hebben gestemd de leden A. P»HilhorstDorresteijn, De Haan, Van Zadelhoffmevrouw Landweer- de Visser, Clemens, Van den Arend, Ooms, Zoetelief, Van Winden en Schaafsma Tegen hebben gestemd de leden Burgwal, R.Hilhorst, Van Wely, mevrouw Van der Swan.-de Kiewit en ICruijff. do Wijziging van staat letter I, betreffende delegatie van verhuur gemeentewoningen, behorende bij raadsbesluit van 28 November 1947, afd.V, nr„209. Dit punt wordt aangehouden. 74o Belastingreclames Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig hetgeen B.& VI, hieromtrent hebben voorge steld De Voorzitter stelt hierop aan de orde het volgende aan de agenda toegevoegde voorstel. 75. Ruiling van grond tot verbetering van het tracé van de Dr.'s Jacobstraat met de N.V.Bouw- en Handel-maatschappij "Huis en Hof" te Amsterdam. (V-157). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 76. De VOORZITTER geeft hierop het woord aan de heer Clemens, die dit heeft gevraagd om een voorstel te doen. De heer CLEMENS dankt de Voorzitter die hem het woord heeft willen.-geven om een voorstel in te dienen en dit toe te lichten. Hij zou adhaesie willen betuigen aan de beslui ten van de gemeenteraden van Amersfoort en Zeist om scherp te protesteren tegen de onbehoorlijke en ongemotiveerde prijsopdrijving van de electriciteitstarieven met 25^. Spreker acht het namelijk onbehoorlijk, dat men het motief aanvoert, dat men daardoor het electriciteitsverbruik zal verminderen. Misschien zal dat inderdaad het geval zijn, maar men treft er niet alleen mede de "laissez-fairelaissez- aller" gebruikers, maar ook de gebruikers, die uit zich zelf reeds bezuinigen en dit vindt spreker onbehoorlijk. Ongemotiveerd vindt hij het, omdat hij uit zeer betrouwbare bron heeft vernomen, dat de kolenprijzen een tendenz tot verlaging vertonen. Daarom stelt spreker de Raad voor met andere gemeen teraden te protesteren tegen dit besluit van de ï'.U.E.M. "De VOORZITTER zegt, dat de heer Clemens hier een onderwerp aanroert, dat uitermate technisch is. De elec triciteitstarieven zijn - spreker moet uit zijn geheugen antwoorden - zeer ingrijpend verhoogd, niet zozeer vanwege de hoge kolenprijzen - of die wat naar beneden gaan, zal bij de exploitatie geen groot verschil maken -, maar in verband met de investering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 150