- 30 Juni 1952 55c Het kapitaal van een electriciteitsmaatschappij wordt, naar spreker meent, eens in de tien jaar omgezet, zodat het een enorm kapitaal-s-intensief bedrijf is. Het electriciteitsverbruik is de laatste tien jaar ontzaglijk toegenomen, industrieel, zowel als per hoofd van de bevolking, terwijl de investeringen daarmede geen gelijke tred hebben gehouden. Vandaar de moeilijk heden met de piekuren. Men staat dus voor zeer grote investeringen, waardoor de prijs van de stroom zal moeten stijgen, omdat voor hetzelfde doel een drie maal zo hoge investering nodig is als vo'ór de oorlog. Nu zou de maatschappij met het verhogen van de tarieven kunnen wachten tot de investeringen hebben plaatsgehad, maar na de tariefsverhoging zou het verbruik wel eens dermate kunnen dalen, dat er meer geïnvesteerd is dan nodig was, zodat men nodeloos kapitaal zou hebben gebruikt, dat voor de woning bouw dienst had kunnen doen. Om nu reeds na te gaan wat het toekomstige gebruik zal zijn, nadat de investeringen hebben plaatsgehad, heeft men thans de tarieven reeds verhoogd. De tariefsverhoging is financieel niet direct noodzakelijk, maar wel economisch, teneinde vast te stellen, waar in de toekomst het gebruik ligt om op grond daarvan de noodzakelijke investeringen te kunnen bepalen. De Raad kan natuurlijk wel een protest laten horen en bij de P.U.E.M. uiting geven aan zijn bezorgdheid, dat het budget zou verzwaard worden, niet alleen het huishoudelijke, maar ook het industriële budget, maar het zou toch niet juist zijn aan te sluiten bij Amersfoort en Zeist, want de gemeenteraden van deze beide plaatsen lubben meer recht van spreken tegen over de P.U.E.M. dan Soest, omdat deze gemeenten vroeger een eigen electriciteitsbedrijf hebben gehad, dat zij bij contract hebben overgedaan aan de P.U.E.M.zodat de P.U.E.M. verplicht is rekening te houden met de gemeenteraden van Zeist en Amersf 00 rt Spreker vraagt, of de heer Glemens er mede accoord gaat, dat het College de redactie van het raadsbesluit opstelt. De heer CIEMENS vindt dit uitstekend. De heer OOMS constateerd, dat de afnemers van het electri citeitsbedrijf niet slechts als proefkonijn, maar ook als beta lend proefkonijn worden gebruikt. De heer KRUIJFF zegt, dat het voor de electriciteitsmaat- schappijen geldende motief ook voor de waterleidingmaatschappijen en in mindere mate voor de gasbedrijven geldt. De electriciteits maatschappijen zijn echter in paleizen gehuisvest, soms met marmer versierd, terwijl waterleidingmaatschappijen in kantoren zitten, waarvan men zich afvraagt hoe het mogelijk is, dat daarin een administratie wordt gevoerd. Er is bij de electrici- teitsmaatschappijen nogal graag met geld gesmeten en nu moet Sijmen betalen. De waterleidingmaatschappijen zijn zuiniger gewees ook de niet particuliere. De gezinnen worden nu .zwaar getroffen vooral doordat zij gevolg hebben gegeven aan de oproep om alles electrisch te doen. Alles is gedaan om de industrie op electriciteit te brengen en nu laat men 25$ meer betalen. De VOORZITTER wijst er op, dat het gemeentebestuur niet over de vereiste cijfers beschikt om zijn standpunt zakelijk te motiveren, maar persoonlijk wil hij het voorstel van de heer Clemens gaarne ondersteunen om bij de P.U.E.M. de stem van het gemeentebestuur namens de burgerij en het bedrijfsleven te laten horen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 152