Co-Ll* 0 Typ.R.G. 30 Juni 1952 56. De heer A.P„HILHORST zegt, dat wanneer in het overige bedrijfsleven dezelfde methode zou worden toegepast, er een algehele prijsverhoging zou volgen. Vele noodzakelijke inveS' teringen moeten achterwege worden gelaten als gevolg van de bedrijfsuitkomsten. Naar sprekers mening moet de Raad zijn bezwaren niet aan de P.U.E.M. mededelen, maar bij de Regering protesteren tegen politiek van de electriciteits- maatschappijen en in de eerste plaats bij de provincie, die wel enige invloed op de tarieven heeft. De VOORZITTER zegt niet te weten, of de provincie medezeggenschap heeft over de tarieven; hij meent, dat die door de raad van commissarissen worden bepaald. De heer OOMS geeft in overweging een afschrift van het te formuleren raadsbesluit aan de provincie te zenden, hetgeen de VOORZITTER inderdaad zeer juist acht. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten geen Rondvraag te houden. Hierna sluit de Voorzitter, te 20.45 uur, de vergade ring. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 3C Juli' 1352. De Secretarie, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 154