30 Juli 1952 58. van werk behoort echter z.i. zoetjes aan een einde te komen. De Directeur van Gemeentewerken zegt, dat schilderwerk moeilijk is aan te besteden, omdat het een vertrouwenskwestie is. Misschien is dat zo, maar dan blijft alleen over het onderhands aanbesteden, zeg maar het weggeven van het schilderwerk. Het grote werk van de gemeente na de oorlog is door dezelfde pa troon uitgevoerd. Het feit, dat er eenmaal, zoals spreker op maakt uit het rapport, aan een school is geknoeid, mag niet drukken op de bona fide patroons. Wanneer het College niet bij ondervinding weet, dat alle schilderspatroons te Soest op één na slecht werk afleveren, mag niet met onderhandse aanbesteding worden voortgegaan, doch behoort een inschrijving te worden gehouden. Men kan voor een behoorlijk bestek zorgen en een bona fide schilderspatroon zal dan niet op allerlei manieren proberen er onderuit te komen. Zoals het nu gaat, is het geen manier van doen. De wethouder VAN ZADELHOFP is blij, dat hierover gepraat wordt, omdat hij daardoor de gelegenheid, krijgt hetgeen hij de vorige keer heeft gezegd recht te zetten. Zijn mededeling over de slechte ervaringen bij het openbaar aanbesteden van een school is juist dezer dagen door de feiten volkomen achterhaald. Aan het voorschrift, dat verf van een bepaalde fabriek moest worden gebruikt, is in het algemeen voldaan, maar een van de men sen van de verffabriek heeft, toen het werk bijna gereed was, ge constateerd, dat niet geheel de voorgeschreven verf was gebruikt en toen van geknoei gesproken. Vandaar dat spreker in antwoord aan de heer Burgwal-van slechte ervaringen heeft gesproken. Het is achteraf echter erg meegevallen. De patroon heeft toege geven voor het laatste deel niet de voorgeschreven verf te heb ben gebruikt, omdat zijn verf op was en hij het niet de moeite waard vond die verf nog te bestellen. Maar een onderzoek van dezelfde fabriek heeft na een jaar uitgemaakt, dat de gebruikte "verf volledig voldoet. De blaam welke spreker te goeder trouw, op grond van minder juiste inlichtingen, op deze patroon heeft ge worpen, is hiermede volledig van de baan. Met de heer Hilhorst betreurt spreker het, dat dit werk weer is opgedragen aan de schilder van de huizen aan de Daan- straat, omdat daaruit ten onrechte zou kunnen worden afgeleid, dat hij het alleen zou kunnen. Maar spreker is het niet met de heer Hilhorst eens, dat in het vervolg tot openbare aanbeste ding zou moeten worden overgegaan, want niet alleen bij gemeenten, maar ook bij diverse instellingen heeft de ervaring bewezen, dat schilderwerk een zaak van vertrouwen is. Daarom is het beter het onderhands aan te besteden of bij toerbeurt de door de Gemeentewer ken aangewezen schilders te nemen. De heer R.HILHORST verheugt zich over het opheffen van de geworpen blaam, maar blijft van oordeel, dat het schilderwerk openbaar behoort te worden aanbesteed. Ook bij onderhandse aanbesteding is het een kwestie van vertrouwen en er is niet voldoende garantie, dat het werk daarbij behoorlijk wordt ver deeld. Ook bij het Rijk en de provincie is openbare aanbesteding de gangbare methode en wie garandeert, dat men bij de door de wethouder beple'te methode niet de een 76 huizen zal geven en de ander een tuinhekje? Want zo is het gebeurd. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat de ervaring met open bare aanbesteding, o.a-. bij de duplexwoningen, zodanig is, dat daartoe zeker niet moet worden overgegaan. Dan kan de opzichter er de gehele dag bij staan. Het was door de aannemer aanbesteed

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 158