- 30 Juli 1952 -- 59. en het werk was zeer slecht. De gemeente kan niet "bij ieder werk dat zij uitgeeft een opzichter zetten. De heer Hilhorst, die zelf in het vak zit, zal het met spreker eens zijn, dat er tussen schilderen en schilderen groot verschil is. Bij openbare inschrijving heeft men de laagste inschrijver te nemen. Is het goed, dan boft men, maar in het tegenovergestelde geval heeft men een wanbof. Be heer R. HILHORST zegt, dat men zelf een begroting kan maken en het werk gunnen aan degene, die daar het dichtst bij komt. Ook kan men degene nemen, die het dichtst is bij het ge middelde van alle inschrijvingen. De VOORZITTER: Ban wordt het langzamerhand een kansspel. Het rapport wordt hierop aangenomen voor kennisgeving. b. Schrijven van de P.U.E.M. met betrekking tot de verhoging van de electriciteitstarieven. Be heer CLEMENS zegt vanzelfsprekend geen ander antwoord te hebben verwacht dan dit doekje voor het bloeden. Iemand die in de materie van investeringen beter thuis is dan spreker zou uit het antwoord wel enkele aanvechtbare punten kunnen op diepen. Be mededeling in het ochtendblad van heden, dat er in de komende winter geen piek-uren zullen worden ingevoerd, heeft spreker gefrappeerd. Men schijnt het blijkbaar jammer te vinden hoger verbruik op die uren, nu het tarief zo hoog is, te missen. Spreker vertrouwt, dat de ingezetenen van Soest zich zullen realiseren, dat de slagzin van het Gasbedrijf te Soest bij het 25jarig jubileum: In ieder huis een gasfornuis, in ieder geval een andere leuze was dan die van de P.U.E.M.Boe het goedkoper, doe het electrisch, want het goedkope heeft men ondervonden. Het Soester Gasbedrijf stelt de mensen in de gelegenheid op voordelige en gemakkelijke wijze een gasfornuis te kopen en het aanschaffen daarvan zal het huishoudelijk budget ten goede komen. Als er een heel grote toeloop zou komen voor gasfornuizen zou ook het Gasbedrijf met de investeringen in de klem kunnen komen, maar men is er van verzekerd, dat het daarom de tarieven niet zou verhogen. Het schrijven wordt hierop voor kennisgeving aangenomen. c. Schrijven van de Heer G. Burgwal dd14 Juli 1952, waarin deze bedankt als lid van de raad. d. Aanbieding diverse controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereni ging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennis geving aan te namen. e. Aanbieding van enige besluiten van Burgemeester en Wethouders inzake het opnemen van gelden Nationale Lening voor de Woningbouw 1952 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Beze stukken worden aangenomen voor kennisgeving. 80.Prae-advies van B. en W. naar aanleiding van het voorstel van mevrouw SG. Landweer- de Visser inzake wijziging van de Schade vergoedingsverordening 1-159). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor Grondbe drijf en Uitbreidingsplannen met het advies accoord gaat, doch aan de regeling de bepaling toegevoegd zou wensen te zien, dat het vijfde lid wordt benoemd uit een door de andere vier eerder te benoemen leden opgemaakte voordracht. Bit voorstel van de commissie wordt door het College overgenomen. Het is een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 160