30 Juli 1952 - 60. afspraak tussen de Raad en het College, dat eerst vier leden zullen worden benoemd en daarna een vijfde lid, nadat een voordracht is ontvangen van de vier benoemde leden. Mevrouw LANRWEER-de Visser zou gaarne zien, zoals zij reeds in de commissie heeft voorgesteld, dat het vijfde lid, als neutraal lid, tot voorzitter zou worden benoemd. Re wethouder VAN ZARELHOFF zegt, dat in de verordening nergens van een voorzitter wordt gesproken. Re VOORZITTER wijst er op, dat het benoemen van een voor zitter een interne kwestie is voor de commissie zelf. Mevrouw LANRWEER-de Visser meent, dat de Raad toch de suggestie kan doen, dat hij het liefst het vijfde, neutrale lid tot voorzitter benoemd zou zien. Re VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad kdn. Het systeem, dat nu zou worden toegepast is niet geheel overeenkomstig de verordening, want daarin staat, dat de Raad moet benoemen onpartijdige deskundigen. Mevrouw LANRWEER-de Visser is van oordeel, dat er dan geen advocaat van de gemeente in de commissie mag worden benoemd Re wethouder VAN ZARELHOFE zegt, dat de commissie krach tens artikel 4 wordt bijgestaan door de rechtskundige raads man van de gemeente, die, indien hij geen lid van de commissie is, met raadgevende stem aan al haar handelingen deelneemt. Men moet aan de twee leden van de zijde der gemeente en de twee van de zijde der huiseigenaren het recht geven de voor zitter en de rapporteur te benoemen. Mevrouw LANRWEER-de Visser zegt, dat de wethouder er in de commissie mede accoord is gegaan, dat het onpartijdige vijfde lid zoveel mogelijk tot voorzitter zou worden benoemd. Re wethouder heeft echter namelijk op de mogelijkheid gewezen, dat dit vijfde lid niet de benodigde bekwaamheden voor voor zitter heeft Re wethouder VAN ZARELHOEE zegt, dat men dit van te voren niet kan bekijken en hij acht het daarom beter met het geven van een suggestie te wachten tot het vijfde lid wordt voorgedragen. Re heer OOMS kan zich met het prae-advies van B. en W. wel verenigen, hoewel hij er volstrekt niet enthousiast over is. Het voorstel is gekomen bij de behandeling van het uit breidingsplan en spreker heeft een uitspraak van de Raad gevraagd, omdat er onrust was bij de verschillende eigenaren, dat zij zich in de Schaderegelingscommissie niet behoorlijk zouden kunnen laten horen. In dezelfde vergadering heeft mevrouw Landweer-de Visser voorgesteld twee leden van de zijde van de huiseigenaren in de commissie te benoemen. Wanneer dit in de notulen van de desbetreffende vergadering was vastgelegd, zou de zaak zijn opgelost, maar spreker acht het onjuist, dat de vijfde, neutrale persoon de voorzitter zou moeten zijn, hetgeen ook niet in overeenstemming is met de verordening. Spreker voelt er niets voor op deze wijze de bevoegdheid van de commissie te beperken. Re onpartijdig heid van de commissie staat vast, omdat de balans in even wicht blijft, maar zij behoort vrij te blijven in het kiezen van een voorzitter uit haar midden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 162