30 Juli 1952 De VOORZITTER zegt, dat in de verordening niets staat over een voorzitter en z.i. heeft de Raad niet de bevoegdheid een der leden tot voorzitter aan te wijzen. Het is mogelijk, dat de Raad een informele suggestie doet, maar dit is toch een figuur de Raad onwaardig. De Raad benoemd iemand tot voorzitter q.q., maar gaat niet een commissie vragen een bepaald lid daarvan tot voorzitter te benoemen. Dit zou de commissie voor een zeer grote moeilijkheid plaatsen. Indien zij het door de Raad gesuggereerde lid niet de aangewezen man voor voor zitter acht, moet zij de suggestie van de Raad naast zich neerleggen, waardoor het aanzien van de Raad schade zou lijden, of tegen haar overtuiging in een voorzitter benoemen. De Raad benoemt de voorzitter of laat het aan de commissie over, maar een tussenfiguur acht spreker niet gewenst. De heer A,P. HILHORST wijst er op, dat er behalve moei lijkheden met huizen ook moeilijkheden met grond kunnen zijn. Z.i. is het wenselijk voor ieder individueel geval een commissie te benoemen. De gemeente moet voor zichzelf uitmaken of zij in de commissie vaste mensen wil benoemen, maar de eigenaren moeten zich het recht voorbehouden hun eigen mensen te benoemen, die zij in een bepaald geval daarvoor het meest aangewezen achten. De wethouder VAN ZADELHCFF zegt, dat er twee commissies zullen komen: een met het oog op huizen en een met het oog op landerijen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming het voorstel van B. en W.aangevuld overeenkomstig het advies van de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplannen, aangenomen. 81 Vaststelling van enige wijzigingen in de Tekening en in de Bebouwingsvoorschriften, behorende tot het bij Raadsbesluit van 11 September 1951 vastgestelde Uitbreidingsplan voor het indus trieterrein nabij 't Hart (1-867). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 82. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning van Weedestraat 25-25b (1-160). De heer SCHAAFSMA gaat met het voorstel volkomen accoord, maar vraagt of de Voorzitter enige inlichtingen kan verstrek ken over de consequenties, welke eruit voortvloeien. Er komt een bord op met "onbewoonbaar verklaarde woning", maar hoe lang blijft dat er op zitten? Heeft men naar aanleiding van dit voorstel ook plannen ten opzichte van het perceel? De VOORZITTER zegt, dat het perceel na de onbewoonbaar verklaring binnen zes maanden moet worden ontruimd. Indien dit onmogelijk is kan de termijn worden verlengd. Daarna blijft het bord er op staan en het blijft verboden het perceel opnieuw te betrekken. Wat er verder mede gebeurt, is een kwestie van de eigenaar, die er bij voorbeeld een fietsenstalling van kan maken De heer SCHAAFSMA: Het behoorde toch afgebroken te worden? De VOORZITTER: Ja, maar dat staat niet in de wet. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 83. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor aan schaffing van leermiddelen en schoolmeubelen voor de O.L.S. te Soesterberg I—167)-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 164