30 Juli 1952 - 63. zij kan het niet zelf doen. Voor dit werk zijn in de eerste plaats aangewezen degenen, die met de jeugd direct contact hebben, te weten de onderwijzers, en B. en W. hopen dat op iedere school althans enige leerkrachten zijn, die dit werk willen helpen dragen B. en W. stellen zich voor, dat van de filmvoorstellingen niet alleen op de jeugd, maar ook op de onderwijskrachten een invloed ten goede zal uitgaan. Spreker heeft reeds een beroep gedaan op de hoofden der scholen om van harte mede te werken en daarop mag worden gerekend. Het zou te kostbaar worden de filmvoorstellingen in de scholen te geven. Zij kunnen echter op één plaats in de ge meente door alle klassen worden bijgewoond, waarbij de verschil lende klassen echter verschillende films te zien krijgen. Alleen de oudere kinderen worden opgeleid tot natuurwachterZij krijgen daarvoor een insigne, dat geen bewijs is van bekwaamheidmaar een bewijs dat men mede wil doen aan het streven om vernielingen te voorkomen. B. en W. hebben gemeend een kwartje door de kinderen zelf te moeten laten betalen, om het insigne daardoor des te waardevoller te doen zijn en te voorkomen, dat er slordig mede wordt omgegaan en dat het verloren wordt. Het bedrag van vijf cent v/ordt geheven, niet om er voor de gemeente een paar tientjes uit te halen, al zijn die welkom, maar omdat gratis voorstellingen psychologisch iets minder waarde hebben dan zulke waarvoor men vijf cent betaalt. Zo nodig kan er vrijstelling van worden gegeven, hetgeen aan de klasseonderwijzers wordt overgelaten, De heer VAN WELY zegt, dat hij meer heil zou verwachten van filmvoorstellingen in alle klassen met het levende woord van de onderwijzer erbij. Indien zij elders worden gegeven, heeft hij echter tegen het bedrag van vijf cent geen bezwaar. De VOORZITTER zegt, dat het geven van filmvoorstellingen in de scholen te kostbaar wordt, omdat de operateur daartoe meer dan één dag te Soest zou moeten zijn. Ook de filmtoestellen op de scholen zouden voor de bescherming van de natuur kunnen worden gebruikt, maar dit moet worden overgelaten aan de hoofden der scholen, terwijl het gemeentebestuur wat dit betreft niet te zeer in details moet treden. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aan genomen 87. Voorstel tot vaststelling van een vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld U.L.0. (IV-164). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 88. Voorstel tot wijziging van de Salarisverordening (IV-165). De VOORZITTER neemt namens B. en W. het gedeelte van het voorstel betreffende de boekhouder terug. Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 89. Voorstel om het Gratificatiebesluit Rijksambtenaren 1951 van overeenkomstige toepassing te verklaren op het gemeenteper- soneel IV-161 90. Voorstel tot wijziging van de instructie van het Hoofd van de Keuringsdienst van Vee en Vlees IV-163). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 168