- 8 - Raadslid Clemens dringt aan op uitbreiding corus tot +""50 man22 Dec 52 124/125 ïïaadslid van Wely dringt aan op bezit rijbewijs voor agenten, die 's nachts op post zitten22 Dec 52 129 Uitbreiding politiecorps... 22 Dec 52 137 Uitbreiding politiecorps... 22 Dec 52 145 Surveilleren door politie in de bossen22 Dec 52 146 MAATSCHAPPELUX HULPBETOON. -2.07.55 F Benoeming heren D.van den Broek en B.van der Feijst tot lid Maatschappelijk Hulpbetoon28 Nov 52 112/113 Behandeling ingekomen schrijven raadsleden Mevr. Polet-Musler en Heer Kruyff extra toeslag te geven voor aankoop van brandstof aan personen, die uitkering van M.H. ontvangen28 Nov 52 114/115 Verzoek Mevr.Th.J.Bungener- Odinot om verhoging post versterkende middelen be groting M.H. met beslissing raad verzoek om prae-advies in handen van B&W te stel len22 Dec 52 119 KEURINGSDIENST -2.07.55 G Wijziging instructie van het Hoofd van de Keuringsdienst van Vee en Vlees30 Jul 52 63 NATUURBAD. -2.07.55 H Benoeming 2 bestuursleden Stichting Soester Natuurbad 30 Jan 52 4 Vraag raadslid van Wely in zake hoge kosten voor on derhoud Natuurbad22 Dec 52 129 A.R.fractie gaat niet ac- coord met openstelling Na tuurbad op Zondag na 12 uur 22 Dec 52 143/144 Restauratie Soester Natuur bad22 Dec 52 144 WONINGBEDRIJF -2.07.55 L Verslagen van kasopneming en contröle der administra tie diverse gemeente-instel lingen..28 Nov 52 103/104 Voorlopige vaststelling van de rekening gemeentelijk wo ningbedrijf over 1948/1949.. 22 Dec 52 121 PERSONEEL. -2.08 Verlenen eervol ontslag aan J.Uiterwjjk als onderw. o.l. School Beetzlaan30 Jun 52 47

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 16