3® Juli 1952 64. 91 Schrijven van de Raad van Overleg te Soest verzoekende wijziging van de door B. en W. vastgestelde huurvoorwaar den van woningwetwoningen met prae-advies van B. en W. Be VOORZITTER deelt mede, dat van de Commissie voor het Grondbedrijf de voorzitter en twee leden zich met het prae-advies van B. en W. kunnen verenigen, terwijl vijf leden voorstellen het houden van konijnen, kippen en duiven toe te staan in vanwege de gemeente vastgestelde hokken, ren nen en tillen. Be wethouder VAR ZABELHOFP zegt, dat over de duiven wel is waar geen beslissing is gevallen, maar dat degenen, die voor kippen en konijnen waren, tegen duiven waren. Be VOORZITTER: Zullen wij die dan maar schappen? Be heer A.P. HILHORST zegt accoord te gaan met het toestaan van konijnen en kippen. Mevrouw POLET-Musler is van oordeel, dat de baldadig heid van de jeugd, waarover zoeven is gesproken, haar oor zaak vindt in gebrek aan eerbied voor het leven. Reeds jong moet worden geleerd, dat ook een plant leven heeft, dat niet willekeurig mag worden vernield. Een van de mid delen om de kinderen dichter bij de natuur te brengen is het houden van huisdieren. Be liefde en de zorg van kinde ren voor konijnen werken mede aan een grotere liefde voor de natuur. Baarom is het zeer te betreuren, dat in de gemeentewoningen geen gelegenheid wordt gegeven deze dieren te houden. Spreekster sluit zich aan bij de bezwaren tegen het houden van duiven in een stedelijke bebouwing, maar als aan de hokken redelijke eisen worden gesteld en aan deze eisen streng de hand wordt gehouden, zal het houden van ko nijnen slechts vreugde kunnen geven. Het zorgen voor enige dieren is voor de opgroeiende kinde ren van grote paedagogische waarde. Be heer R. HILHORST is het in grote lijnen eens met mevrouw Polet-Musler en begrijpt niet, dat het College het houden van kippen en konijnen wil tegengaan met het motief, dat het aanzicht van de woningen - de rennen en hokken komen toch alleen aan de achterkant - eronder zou lijden. Wanneer de gemeente redelijke voorschriften geeft, is dit volstrekt niet nodig. Be eisen moeten echter niet zo hoog worden ge steld, dat men ze niet kan nakomen. Be mensen worden toch al in zovele opzichten vastgelegd en het zou nog zover kunnen komen, dat de overheid voorschrijft, dat versleten gordijnen door een bepaald soort nieuwe moeten worden ver vangen. Spreker gelooft niet, dat de buurt van het houden van kippen en konijnen last behoeft te hebben. Mevrouw VAN BER SWAN-de Kiewit onderschrijft het ge sprokene door mevrouw Polet-Musler en de heer R. Hilhorst, niet alleen op grond van paedagogische, maar ook van economische motieven. Vele gezinnen zullen hun afval aan de beesten kunnen geven, terwijl zij het nu aan de schilleboer geven. Be heer A.P. HILHORST: Maar dan wordt het ook opge voerd Mevrouw VAN BER SWAN-de Kiewit ziet in het verbod een beperking, die haar niet ligt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 170