5C Juli 1952 65 De heer OOMS kan zich verenigen met het toestaan van het houden van kippen en konijnen; hij vindt het goed, dat de duiven geschrapt zijn, maar zou er bijen aan willen toevoegen. De heer VAN WELY zegt, dat er reeds een precedent is ge schapen voor de in het prae-advies genoemde straten, terwijl ook reeds vergunningen zijn verleend aan bewoners van de Groen van Prinstererstraat en de straten daaromheen. Het wordt dan moeilijk over de gehele linie het houden van kippen, konijnen en duiven te verbieden. Indien vergunning wordt verleend voor het houden van dieren in hokken, die aan de voorschriften van B. en W. voldoen, kan er een goed geheel ontstaan. Dat er in het wilde hokken en rennen worden gebouwd, moet echter worden voorkomen. De wethouder VAN ZADELHOFP zal er niet veel over zeggen, want: de kippen zullen er wel komen. Het is echter heus niet uit wellust, dat B. en W. de bewoners alle mogelijke beperken de bepalingen opleggen. Lanen als de Schaepman- en de Groen van Prinstererstraat krijgen echter een volkomen stedelijk karakter, de tuinen zijn er betrekkelijk klein en om een aange naam geheel te verkrijgen moeten er toch wel enige beperkingen worden opgelegd. Misschien is het verbod van kippen en ko nijnen te rigoreus. Het is niet gemakkelijk de eisen vast te stellen, waaraan de hokken zouden moeten voldoen. Moeten deze van nieuw hout worden gemaakt of mogen ook oude planken worden gebruikt? Hoe moet de bedekking van de kippenhokken zijn? Er is niet uit te komen. Wanneer men de hokken van goed materiaal laat maken, zodat zij er goed uitzien, wordt het on betaalbaar. Spreker zou wel eens willen weten, of de manie om kippen of konijnen te houden werkelijk zo groot is. Indien het er maar enkelen zijn die ervoor voelen, mag men dan de meerderheid de lasten opleggen van de minderheid? 'Dit zou niet democratisch zijn. De heer A.P. HILHGRST zegt, dat men dan ook het hebben van een radio zou kunnen verbieden als de buren er niet van gediend zijn. Soest is een plattelandsgemeente en het houden van kippen en konijnen mag er in een arbeiderswoning zeker niet onmogelijk worden gemaakt. Zelfs midden in Den Haag worden kippen gehouden. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat dertig jaar geleden is toegestaan aan de Beetzlaan varkens te houden, maar dat dit standpunt allang is verlaten. Er moet rekening mede worden gehouden, dat er te Soest hoe langer hoe steedser wordt ge bouwd en dat de eisen ten aanzien van de voor- en achter tuinen dan veel strenger moeten worden om te voorkomen, dat de gemeente verschrikkelijk rommelig wordt. De VOORZITTER deelt mede hoofdzakelijk in Soesterberg te hebben geïnformeerd, hoe men over het houden van kippen en konijnen denkt. Er waren bewoners, die er heel blij mede waren. Nu moge de heer Hilhorst geen rekening houden met de bezwaren van de buurt, maar wie kippen houdt, beïnvloedt de omgeving, want de tuinen zijn klein en men kijkt op elkander uit. De aan trekkelijkheid van de achtertuinen lijdt onherroepelijk schade door het houden van kippen en konijnen vrij te laten. Ook dege nen, die er niet voor voelen hebben daar schade van. De be woners die graag kippen of konijnen willen houden, hebben zich

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 172