3t Juli 1952 66. geroerd, maar de anderen hebben gezwegen. Daardoor is de zaak nogal eenzijdig belicht. Daarom zou het van belang zijn een en quête te houden. Of het verbod een maand van kracht blijft, is niet belangrijk en zo'n enquête is zeer eenvoudig en voor de Raad instructief. Indien uit de enquête blijkt, dat 10i<> op heffing en 90$ handhaving van het verbod wensen, heeft de Raad nog de vrijheid de ^0cfo zijn zin te geven. En het is van be lang pas te beslissen, wanneer men weet hoe alle bewoners van een complex over de zaak denken. Mevrouw POLET-Musler betwist, dat iedereen, die zijn mond niet heeft geroerd, per se tegen het houden van kippen is. Het houden van kippen, bij voorbeeld van krielkippen met hun mooie kleurschakeringen, kan ook anderen tot navolging prikkelen. De wethouder heeft op de stedelijke bebouwing gewezen, maar spreekster is niet van oordeel, dat men het voorbeeld van de steden altijd moet volgen. Te Amsterdam is de baldadigheid zo groot, dat er in een jaar voor een millioen is vernield. Het dicht bij huis houden van beesten is een middel om bij de kinde ren eerbied voor het leven aan te kweken. Als zij groter worden bindt het hen aan huis.Hier worden belangen gediend, op een wijze, die ver uitgaat boven het resultaat van een bioscoop voorstelling. Een enquête zal wel uitvallen tegen het houden van kip pen, maar indien dit wordt toegelaten, zullen meerderen ertoe overgaan. Daarom zou spreekster de enquête over twee jaar willen houden. Overigens is het niet haar bedoeling, dat er bij iedere woning een klein boerderijtje komt. Mevrouw LANDWEER- de Visser gaat gaarne accoord met het denkbeeld van de Voorzitter om een enquête te houden, want sommige mensen vinden het prettig kippen te houden - er valt misschien nog een eitje af -, maar anderen vinden het lastig in de buurt kippen te hebben en wanneer in een kippenhok een haan zit, zou spreekster, om niet te vroeg te worden gewekt, er niet gaarne in de buurt wonen. De heer SCHAAPSMA is het eens met het voorstel van B. en W. Het hebben van vee kan een zeker genoegen verschaffen, maar er zijn schaduwzijden aan verbonden, die men niet uit het oog moet verliezen. Ieder diertje heeft zijn pleiziertje, maar ook zijn ongedierte. De geluiden van dieren zijn ook niet altijd even pleizierig. Met de arme konijnen heeft spreker vaak medelijden gehad, want zij staan dikwijls meer bloot aan dierenmishandeling dan aan dierenverzorging, vooral als er jongen zijn. Daarom stelt hij het paedagogische voordeel van het houden van konijnen niet zo hoog. Overigens acht hij de vraag, of de mensen al dan niet een paar kippen mogen hebben, niet van zoveel belang, dat de Raad er uren over zou moeten debatteren. De VOORZITTER stelt voor de beslissing aan te houden en B. en W. in de gelegenheid te stellen een enquête te houden. De Raad zal dan rekening kunnen houden met de verschillen tussen de verschillende gedeelten van de gemeente, zoals tus sen de Klaarwaterweg en de Groen van PrinstererstraatHet is zeer goed mogelijk, dat de Raad voor de verschillende wijken een verschillende beslissing neemt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 174