30 Juli 1952 - 67. De heer R. HILHORST zien het nut van het houden van een enquête niet in. Het standpunt van de verschillende raads leden zal zich daardoor niet wijzigen. Het in de ene straat toe te staan en het in de andere te verbieden zal nog maar meer narigheid geven. Het voorstel van de Voorzitter om een enquête te doen houden wordt verworpen met 12 tegen 6 stemmen. Tegen hebben gestemd de leden: Clemens, A.P.Hilhorst Ooms, Dorresteijn, mevrouw Van der Swan-de Kiewit, Zoetelief, R.Hilhorst, mevrouw Polet-MuslerKruijff, Schaddelee, Van Winden en Schimmel. Voor hebben gestemd de leden: De Haan, Schaafsma, Van den Arend, Van Zadelhoff, Van Wely en mevrouw landweer-de Visser. Hierna brengt de Voorzitter in stemming het voorstel van de commissie, namelijk om het houden van kippen en konijnen toe te staan in van gemeentewege vastgestelde rennen en hokken Dit voorstel wordt aangenomen met 12 tegen 6 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Clemens, A.P.Hilhorst, Ooms, Dorresteijn, mevrouw Van der Swam-de Kiewit, Van Wely, Zoete lief, R.Hilhorst, mevrouw Polet-Musler, Kruijff, Van Winden en Schimmel Tegen hebben gestemd de leden: Schaafsma, Van den Arend, Van Zadelhoff, mevrouw Landweer- de Visser, Schaddelee en De Haan. 92. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, t.w. a. aankoop van een strook grond van A. luyben ter verbreding van de Eigendomweg (V-858) b. aankoop van stroken grond van de NV.Mercurius te Baarn, gelegen aan de Belvédèreweg en Kostverlorenweg in verband met het ontwerp-uitbieidingsplan e.a. (V-874) Deze beide besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. c. Verhuur en overdracht huurbevoegdheid aan B. en W. van Woningwetwoningen in aanbouw aan de Moerbessenberg te Soesterberg. Dit punt wordt door B. en W. teruggenomen. d. Vaststelling van een besluit tot verhuur van gemeente woningen verband houdende met de huurwet 1950(V-166). Dit besluit wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 93. Vaststelling van een besluit tot medewerking ingevolge art. 72 der L.0.Wet-1920 voor de aanschaffing van schoolmeubelen en leermiddelen ten behoeve van de Chr.School te Soesterberg, wegens stijging van het aantal leerlingen (1-872). 94. Voorstel tot het aangaan van een geldlening ad 220.000, met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten (IV-169). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 95. De VOORZITTER verleent hierop het woord aan wethouder Van Zadelhoff voor het doen en toelichten van een voorstel, dat niet op de agenda staat. De wethouder VAN ZADELHOF? deelt mede, dat de vereniging "Soest Vooruit" de volgende brief heeft gezonden aan B. en W.:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 176