3t> Juli 1952 Edelachtbare Heren. Het is ons een genoegen Uw college te kunnen mededelen, dat wij thans in de gelegenheid zijn, behoudens goedkeuring van de Algemene ledenvergadering, de gemeente een renteloze lening, groot 7500,-- te verstrekken voor de bouw van een Verkeershuis onder de navolgende met Uw College voorlopig gestel de voorwaarden als: 1De VVV verstrekt de Gemeente een renteloze lening groot 7500, 2. De Gemeente bouwt een Verkeershuis volgens het hierbij ge voegde plan in de onmiddellijke nabijheid van het Raadhuis, en verhuurt dit tegen een nader te bepalen huur voor ten minste 10 jaar aan de VVV. 3. De Gemeente verplicht zich de lening in maximaal 10 jaar af te lossen. Volgens onze statuten behoeft het bestuur voor het aan gaan van een lening de goedkeuring van de algemene ledenver gadering. Om deze goedkeuring te verkrijgen is het nodig dat de plaats bekend is waar het Verkeershuis gehouwd zal worden. U zoudt ons ten zeerste verplichten, indien U ons op korte termijn de plaats kunt aanwijzen, waarna wij met spoed de Alge mene vergadering ons plan kunnen voorleggen. Tengevolge van deze brief moet het College de Raad de beslissing voorleggen omtrent dit voorstel en in de tweede plaats omtrent de plaats van het monument. De enig juiste plaats vcor het verkeershuisje is naar het oordeel van het ge hele College het rosarium tegenover het gemeentehuis. Deze plaats is niet alleen zeer gunstig, maar bovendien zal naast het verkeershuisje een wachtruimte voor de buspassagiers worden gemaakt, waarvoor Tensen de gemeente een bedrag van ƒ.500,zal geven. Het comité voor het monument heeft met moeilijkheden te kampen, waardoor het monument in de naaste toekomst nog wel niet gereed zal zijn. De Burgemeester heeft overleg gepleegd met bedoeld comité over een andere plaats voor het monument, waarbij is gedacht aan het terrein tussen de spoorovergang en het gemeentehuis, het gazon van de afdeling Sociale Zaken dus. Daarmede ging het monumentcomité volledig accoord, zodat B. en W. de Raad voorstellen, het V.V.V.-huisje tegenover het gemeentehuis te laten plaatsen. De V.V.V. heeft al wel een plan, maar B. en W. heeft de tijd ontbroken dit in de Raad te brengen. Spreker stelt namens B. en W. voor aan de V.V.V. te be richten, dat de Raad accoord gaat met het aangaan van deze lening en in een volgende vergadering de plaats en de plannen vast te stellen voor het verkeershuisje - want de gemeente bouwt het - en de huur vast te stellen, die de V.V.V. moet betalen. Er is haast bij deze zaak, omdat Soest-Vooruit een en quête heeft gehouden onder de inwoners met de vraag, of zij bereid zijn een renteloze lening aan de V.V.V. te verstrekken, die deze lening doorgeeft aan de gemeente. Er kan niet te lang gewacht worden, omdat de animo aan de lening deel te nemen er nu is en verschillende mensen, die zich bereid ver klaard hebben op de lening in te schrijven, zich daaraan niet heer gebonden zouden kunnen achten, wanneer het te lang duurt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 178