3ü Juli 1952 69. Dan dit de vereniging weer met de moeilijkheden. Het voorstel is in de Commissie voor het Grondbedrijf en Uitbreidingsplannen besproken en ofschoon er niet gestemd is, meent spreker, dat alle leden der commissie ermede accoord gaan. De heer A.P. HILHORST: Het gaat dus om een principe besluit en de details komen in een volgende vergadering? Men bindt zich alleen aan de medewerking zonder meer? De wethouder VAN ZADELHOFP: De plannen en de plaats krijgt U in de volgende vergadering. Het gaat meer om het accepteren van de lening. De heer R. HILHORST: Het houdt dus niet in dat wij ac coord gaan met de plaats van het monument. De VOORZITTER:Ja. De heer SCHAAPSMA: Maar wij besluiten toch, dat het ver- keershuis en het wachthuis tegenover het raadhuis komen? De wethouder VAN ZADELHOPP: De Raad heeft eertijds een be sluit genomen om het monument te plaatsen in het rosarium. Dit besluit moeten wij intrekken en wij besluiten in principe, dat wij bereid zijn mede te werken aan het tot stand komen van het verkeershuis in het rosarium. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming besloten overeen komstig hetgeen de wethouder Van Zadelhoff namens B. en W. heeft voorgesteld. RONDVRAAG Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit zegt, dat eergisteren aan de Vosseveldlaan een ernstig ongeluk is gebeurd. Zij vraagt, of het niet mogelijk is een bord te plaatsen met de kennisgeving dat er een gevaarlijke bocht is, of, indien dit niet mogelijk is, de hoek van de tuin van de heer Winkelman te kappen, zodat het uitzicht op het volgende gedeelte van de laan duidelijker wordt. De VOORZITTER zegt, dat er vele dingen mogelijk zijn. Het ongeluk is niet veroorzaakt door de bocht, maard oordat er een bromfiets met te grote snelheid uit de Hildebrandlaan kwam. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit zegt, dat het ongeluk is veroorzaakt doordat de automobilist uit de Hildebrandlaan te veel links aanhield, waardoor de bromfietser van de Vosseveld laan niet tussen de trottoirrand en de auto kon passeren. De heer KRUIJFP zegt, dat het plaatsen van een bord geen zin heeft. Het is een S-bocht en hoe men ook rijdt, het is niet mogelijk er te passeren zonder links op de weg te komen. De enige oplossing zou zijn een stuk van de hoektuin af te nemen en de weg te verbreden. Duizend borden zouden nog niets geven, want al weet men dat het een gevaarlijke bocht is, de moeilijkheid blijft toch bestaan. De VOORZITTER gelooft, dat de heer Kruijff gelijk heeft. De moeilijkheid is, dat de oplossing welke het College zich aanvankelijk had gedacht, waarbij een stuk van de tuin van Winkel man af moet, een andere is dan de oplossing welke de heer Van Embden zich in het gedetailleerde plan Soest-Zuid gedacht heeft Er moet overleg worden gepleegd met de heer Van Embden over de gewijzigde oplossing. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit vraagt, of de bomen niet ge kapt kunnen worden. De VOORZITTER zegt, dat het meer gaat om de struiken, of schoon de heer Kruijff zegt, dat de moeilijkheid blijft bestaan, ook al kent men de situatie ter plaatse.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 180