- 3© Juli 1952 70. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit zegt, dat vooral vreemde lingen ontzettend veel last met de bocht hebben. Voorts vraagt spreekster, of niet kan worden overgegaan tot het oprichten van een Commissie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport. Vele scholen gaan niet over tot schoolzwemmen, maar een dergelijke commissie zou daartoe invloed kunnen uitoefenen op de hoofden der scholen, die in de commissie zitting zouden kunnen nemen. De wethouder DE HAAN zegt, dat deze aangelegenheid minder ligt op de weg van het College van B. en W. dan van de sport liefhebbers, bij voorbeeld de Bond voor Lichamelijke Opvoeding, die van onder op uit het sportleven is voortgekomen. Het is enigermate precair te proberen van boven af iets in het leven te roepen. B. en W. kunnen contact opnemen met de sport wereld, maar het nemen van initiatief acht spreker moeilijk. De VOORZITTER is het met de heer De Haan eens. Het College kan misschien wel eens stimulerend werken, maar er moet van cnder af een voldoende basis zijn, zoals bij de Stichting "Natuur en Jeugd." De heer VAN WELY zegt, dat de struiken en hagen wel is waar zijn gesnoeid, maar dat zij dusdanig groeien, dat het nodig is de mensen opnieuw aan te namen. De veiligheid op de kruispunten laat ontzettend veel te wensen over. De VOORZITTER zegt, dat er voortdurend toezicht op wordt gehouden. De gemeente is nu in wijken verdeeld en iedere wijk is aan een brigadier toevertrouwd, die in de wijk controle moet uitoefenen op het bijsnoeien. Spreker wil. echter de zaak gaarne onder de aandacht van de politie brengen. De wethouder DE HAAN zegt, dat de bond Veilig Verkeer het initiatief heeft genomen om een aantal mensen, die niet vol doende rekening houden met het verkeer langs hun tuin, aan te schrijven. Als een raadslid bepaalde punten weet, is het het beste, dat hij die doorgeeft. De heer A.P.HILHORST: Maar daarmede moet hij dan niet wachten tot de rondvraag op de volgende vergadering! De VOORZITTER zegt, dat er inderdaad een prettige samen werking is tussen Veilig Verkeer en de politie. Mevrouw POLET-Musler herinnert eraan het College indertijd te hebben gevraagd plannen te laten uitwerken voor een ver zorgingscentrum voor ouden van dagen en verschillende van zulke centra in Nederland te bezoeken. Spreekster vraagt in welk stadium van voorbereiding deze zaak nu staat. De VOORZITTER zegt, dat deze zaak in een iets verder gevorderd stadium is gekomen. De gehele bouw staat onder de moeilijkheid van de financiering, maar B. en W. hebben hoop, dat daarvoor binnen afzienbare tijd oplossingen zullen worden gevonden en dat het dan wellicht ook mogelijk zal zijn een op lossing voor de financiering van zodanige complexen te vinden. Juist voor de bouw van een complex voor ouden van dagen is de financiering onzeker, want de Minister overweegt een gunstige re financiering dan die welke op het ogenblik bestaat. Daarom is het beter de toestand even aan te zien. Maar B. en W. zijn doende zich te oriënteren op een goed voorbeeld, o.a. in Leerdam De heer KRUIJEF zegt, dat ongeveer tien jaar geleden twee huizen aan de Middelwijkstraat grotendeels zijn verbrand. Inder tijd is medegedeeld, dat de panden niet herbouwd of definitief verwijderd konden worden, omdat de kwestie met de assurantie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 182