3E Juli 1952 nog niet was geregeld. Dit schijnt nu echter wel het geval te zijn en daarom v raagt spreker of het niet mogelijk is'deze zaak thans tot een definitief einde te brengen. Indien de eigenaar onwillig is om te herbouwen of de ruïne te verwijderen, v raagt spreker, of de gemeente dit laatste niet op zijn kosten kan doen. De heer A.P.HILHORST zegt, dat dat helemaal mooi zou wor den. Als de Raad meent, dat er onwilligheid in het spel is, moe hij een rapport vragen van Gemeentewerken om te kunnen be oordelen, of de schuld van het niet herbouwen werkelijk bij de betrokkene ligt. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de eigenaar is aangeschreven op grond van de schoonheidsverordening. Hij heeft enige jaren gelegen reeds bouwvolume gekregen, maar spreker weet niet waarom hij daarvan geen gebruik maakt. Op grond van een bespreking tussen de Directeur van Gemeentewerken en de eigenaar meent spreker, dat er niet veel kans is op herbouw, zodat B. en W. de verordening zullen moeten hanteren. Maar spreker is bereid een rapport te laten opmaken. De heer KRUIJFF wijst op het ongeluk in de vorige week aan de Den Blieklaan. Wanneer men ter plaatse bekend is, is er be. hoorlijk zicht op de spoorlijn, maar het is begrijpelijk, dat ter plaatse niet bekende personen er een ongeluk krijgen. Bij de opening van de electrische spoorweg is ontzettend veel beloofd ter zake het bewaken van onbewaakte overwegen. Met hangen en wurg en zijn in de kom van Soest-Zuid drie bewaak te overwegen verkregen, maar er blijft een groot aantal over wegen over, waaraan niets wordt gedaan. Spreker verlangt geen afsluitbomen, maar men zou, evenals op de Veluwe wel is ge beurd, een klein stukje weg langs de spoorlijn kunnen leggen. Althans aan de Dalweg en aan de Talmalaan behoren enige voorzieningen te komen. In Januari is door de Nederlandsche Spoorwegen medegedeeld dat het voortaan volkomen onmogelijk zou zijn, dat de spoorweg overgang bij Soestduinen open zou zijn als er een trein passeer de. Maar een bewoner van de Van Straelenlaan zag de overweg opengaan en hij was er nog niet over of een sneltrein gleed er langs. Spreker vraagt, of B. en W. bij de directie van de Nederlandsche Spoorwegen hebben geïnformeerd, of de bevei liging in Soestduinen aan alle eisen voldoet, of dat het maar klungelwerk is geweest. De VOORZITTER zegt, dat het ongeluk aan de Den Blieklaan onbegrijpelijk is. Spreker heeft nog niet het rapport van de be stuurder van de auto, die, naar spreker meent, ter plaatse Dekend was. Het uitzicht is er bijzonder goed, maar spreker wil gaarne met de Nederlandsche Spoorwegen overleggen of het moge lijk is de spoorwegovergang nog duidelijker aan te geven. Met betrekking tot het gebeurde te Soestduinen zegt spreker, dat de boom, wanneer het signaal op veilig staat, ten hoogste een meter naar boven kan gaan. Misschien heeft een der wachtenden de boom opgetrokken zonder dat de betrokkene dit heeft gemerkt en dat deze daarop is overgestoken. De tweede boom was nog gesloten. De zaak wordt nog onderzocht vanwege de gemeente in overleg met de spoorwegrecherche. De heer KRUIJFF drukt er zijn spijt over uit, dat hij zijn vraag aldus heeft gesteld. Zijn inlichtingen waren anders dan hetgeen de Voorzitter mededeelt en hij had deze inlichtingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 184