Nr.7. 7 Aug. 1952 73. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der'gemeente Soest op Donderdag 7 Augustus 1952, des namid dags te 7 uur. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer P.C.Groot, waarnemend. Tegenwoordig de leden; mevrouw Th,J.Bungener-OdinotH.J. Clemens, T.DorresteijnK.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, G.Kruijff, JOomsmevrouw S.M.Polet-MuslerJ.A.Schaafsma, C.J,SchaddeleeW,Schimmel, mevrouw E.A.B.K.van der Swan-de Iiiewit, M.M.van WelyA.A.van Hinden, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de leden; J.van den Arend en me vrouw S.G.Landweer-de Visser. De VOORZITTER opënt de vergadering en doet voorlezing van het gebedsformulier. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van den Arend en mevrouw Landweer- de Visser. 97. Beëadiging van het toegelaten lid mevrouw Th.J.Bungenerge boren Odinot. Mevrouw Bungener-Odinot legt in handen van de Voorzit ter de in de Gemeentewet voorgeschreven verklaring en belof ten af. De VOORZITTER wenst mevrouw Bungener-Odinot geluk met haar weder-intrede in de Raad. Hij hoopt, dat het haar gege ven moge zijn in het belang van de gemeente werkzaam te zijn en dat zij, evenals de andere leden van de Raad, oprecht zal trachten de goede toon ook bij verschil van inzicht te hand haven. 98. Voorstel tot het aangaan van twee onderhandse geldleningen, elk groot f.500,000,(IV-171). Mevrouw van der SWAN-de Kiewit vraagt, waarvoor het geld, buiten woningbouw en riolering om, precies sal worden gebruikt. De heer SCHAAESMA zegt, dat ook hij gaarne de concrete plannen van B.& V/,, omtrent het besteden van het geld zal vernemen en wel mede op grond van de volgende woorden in de gedrukte verzameling; "Wij stellen ons voor de opbrengst der geldleningen aan te wenden voor de financiering van - enerzijds - nog uit te voeren kapitaalswerken (woningbouw, riolering, enz.) en - anderzijds - reeds gedane kapitaalsuitgaven, die voorlopig met opgenomen kasgelden zijn gefinancierd." De wethouder van ZADELHOEE zegt, dat de beide leningen in twee practisch gelijke delen kunnen worden gesplitst; een gedeelte voor nieuwe kapitaalsinvesteringen en één voor conr solidatie van met kasgeld gefinancierde uitgaven. De ene lening wordt voor wat de kapitaalsuitgaven be treft bestemd voor riolering van Koninginnelaan-Noorderweg riolering Koninginnelaan-Beckeringhstraateen ton wordt gere serveerd voor de rioolwaterzaiveringsinrichting, die f.420.000,kost, maar waarvoor niet direct het totale bedrag nodig is. Er is voorts nog een post gereserveerd, die te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 188