- 9 - Benoeming J.J.H.van Tuijl tot hoofdonderwijzer o.l. School Beetzlaan16 Oct 52 89 AMBTENARENREGLEMENT -2.08.17 Wijziging van het Ambtena renreglement28 Mei 52 40/42 GEORGANISEERD OVERLEG. -2.08.172 Aanwijzing van 2 leden en 2 plaatsvervangende leden van de Commissie van Georgani seerd Overleg in Ambtena renzaken16 Oct 52 91 BEZOLDIGING E.D. -2.08.74 Toepassing wijziging Toela- gebesluit 1951 voor het ge- meentepersoneel30 Jan 52 6 Verlenen van een vacantie- toelage aan het gemeente- personeel28 Mei 52 42 Vaststelling verordening tijdelijke uitkeringsregeling van enige groepen gemeente- personeel30 Jun 52 50 Wijziging salarisverordening; terugnemen door B&W gedeel te betreffende de boekhou der30 Jul 52 63 Toepassing gratificatiebe- sluit Rijksambtenaren 1951 op het gemeentepersoneel.30 Jul 52 63 Vaststelling tijdelijke ziek tekostenregeling voor het gemeentepersoneel16 Oct 52 91 Vaststelling uitkeringsre geling als bedoeld in art. 4, 1e lid, onder c der Werkloosheidswet16 Oct 52 91 Verzoek B.N.O.P. extra gra tificatie van 2°/o aan gemeen tepersoneel te verstrekken met het oog op Kerstmis.... 28 Nov 52 104 Vaststelling regeling tot toekenning kinderbijslag aan personeel op arbeidscontract 28 Nov 52 113 BELASTINGEN. -1 .713/719 Wijziging legesverordening t.a.v. het gebruik van Gem. Kampeerterrein30 Jan 52 5/6 Behandeling belastingrecla mes30 Jan 52 7 Belastingreclames28 Mei 52 43/44 Belastingreclames30 Jun 52 54 POLITIETOEZICHT OP DE OPENBARE WEG. -1 .754 Uitoefenen van politietoe zicht bij het uitgaan der Kerken aan de Rijksweg9 Mei 52 26

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 18