7 Aug. 1952 74-. zijner tjjd in de Raad zal komen, voor de commandopost van de Burgerlijke Luchtverdediging. De reeds gedane uitgaven zijn besteed voor verbouwing van het Raadhuis, aankoop van het politiebureau, aankoop van brandspuiten, verbetering van het natuurbad, aanleg van de Duinweg en de Klaarwater- weg en verbetering van de Peter van den Breemerweg. Dit vormt tezamen een bedrag van f.254.000,-. De nieuwe kapitaalsuitgaven, welke uit de tweede le ning zullen worden bestreden, zijn bestemd voor verbetering van de Kid delwijkstraatvoor inrichting van de rooms-katho- lieke school in Soest-Zuid, voor de riolering van de Dr. sJacobstraat en voor de archiefkelder van het Raadhuis, voor een hogere post voor de riolering Koninginnelaan- Noorderweg en Koninginnelaan-Beckeringhstraat en voor ver bouwing en meubilair van bijzondere scholen, waarvoor aan vragen ex art.72 van de Lager-onderwijswet zijn ingekomen. Dat is tezamen f.250.000, Van de andere helft is f.50.000,bestemd voor de verbreding van de St eenhof f straatterwijl twee ton kapitaal zal worden verstrekt aan het Grondbedrijf. Het Grondbedrijf is nog steeds gefinancierd met kasgeld en de uit verkoop van grond verkregen bedragen mogen dan niet in nieuwe gron den worden geïnvesteerd. Indien daarentegen aan het Grond bedrijf kapitaal uit een langlopende lening wordt verstrekt, mag de opbrengst van verkochte terreinen worden geïnves teerd in nieuwe aankopen. In de begroting staat de riolering van de Beckeringh- straat naar de Soninginnelaan tot de Groen van Prinsterer- straat en van de Groen van Prinstererstraat door de Konin- ginnelaan en de Regentesselaan tot de Noorderweg, De beide bedragen zijn resp. f.77.000,en f.44-.000,Aanvanke lijk hebben B.gc T7. gedacht, dat deze bedragen verhoogd zou den moeten worden in verband met het tot stand komen van het industrieterrein. Uit een berekening van het Inge nieursbureau Dwars, Heederik en Verheij is gebleken, dat riolering van het industrieterrein f.67»000,zal kosten, alleen maar voor verzwaring van het riool door de Becke- ringhstraat, de Koninginne- en de Regentesselaan. Daar komt vermoedelijk bij verzwaring van het riool in de Noor- derweg en een pompstation in de Beckeringhstraatdat f.70.000,zal kosten plus een mankracht voor de bedie ning van de machines. Daarbij komt de riolering van het in dustrieterrein zelf, hetgeen tezamen een bedrag van f.250.000,zal kosten. Daar het niet verantwoord zou zijn dit bedrag voor dit doel te besteden, is het beter al leen die industrieën aan te trekken, die niet te veel wa ter gebruiken, zodat zij op het terrein zelf kunnen lozen. Hetjnoemen in het stuk van de woningbouw is "a slip of the pen" geweest. B,& W. krijgen tamelijk veel aanbie dingen voor de bouw van huizen en zij hopen een dezer da gen met plannen te kunnen komen. Er is zoveel liefhebbe rij, dat B,& W. achterna worden gelopen met aanbiedingen voor een prijs van 10$ beneden die van Wederopbouw; dit biedt de enige mogelijkheid om onderhands aan te besteden. Voor geld heeft de gemeente niet te zorgen, want dat brengt men mede, zodat het niet nodig is hiervoor iets te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 190