7 Aug.1952 75. reserveren. Mevrouw BUNGENER-Odinot heeft uit de woorden van de wethouder de indruk gekregen, dat eerst de Beckeringhstraat en de Koninginnelaan zullen worden gerioleerd en daarna pas het industrieterrein. Zij vraagt, of het niet beter is het in dustrieterrein te rioleren. Be heer SCHAAFSMA spreekt er zyn teleurstelling over uit, dat hij niets in het belang van Soesterberg heeft ge hoord, bij voorbeeld het gymnastieklokaal. Het gehele bedrag is voor de plaats Soest en voor Soestdijk. Be heer KRUIJFF vraagt, of de vooruitzichten inderdaad zodanig zijn, dat gezegd kan worden, dat er binnen afzienbare tijd geld voor de woningbouw beschikbaar komt, of dat het slechts een veronderstelling is, waaromtrent nog geen ze kerheid bestaat. Be wethouder van ZABELHOFF zegt in antwoord aan mevrouw Bungener-Odinotdat het eerst nodig is de riolering van de Koninginnelaanomdat men vastloopt met de woningbouw op het Hart. Bovendien moet men met de riolering zo dicht mogelijk bij de zuiveringsinstallatie beginnen. Men zal vragen, waar om dan niet met de Noorderweg wordt begonnen, maar daar zit ten weer andere moeilijkheden achter. Maar riolering van het industrieterrein is niet te betalen. Men zou er bedragen in de grond moeten steken, die er nooit meer uitkomen. Wat Soesterberg betreft, is de enige post op de begro ting de Postweg, maar het zal goed zijn de Postweg in de com missie voor Openbare Werken te bespreken. In de opzet zit altijd nog het bedrag van f. 67.000,voor de hogere kosten van de riolering van de Koninginnelaan, die in het geheel niet worden uitgegeven. Mogelijkheden voor Soesterberg zijn er zeker nog wel. Over een gymnastieklokaal is in het College gesproken, maar deze zaak moet nog in de Raad komen, evenals de commandopost en de riolering van de Brs'Jacobstraat terwijl van de scholen ook nog wel iets in de Raad zal moeten komen. Ten aanzien van Soesterberg zijn er grote moeilijkheden en met het gedeelte ten noorden van de grote weg zal men voorzichtig moeten zijn in verband met de plannen van het vliegveld. Het is ook een moeilijkheid voor de ontwerper van het uitbreidingsplan, dat hij niet weet wat daar gaat gebeuren. In antwoord aan de heer Kruijff deelt spreker mede, dat zo goed als zeker is, dat er over een week een afgerond plan komt betreffende woningbouw. Be heer SCHAAFSMA vestigt de aandacht op de Verlengde Schoolweg, waaromtrent een adres aanhangig is. Be wethouder van ZABELHOFF: Het is mogelijk, dat er an dere wegen genomen worden, maar dan moeten wij met voorstel len in de Raad komen. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 99. Voorstel tot: a. Intrekking van het raadsbesluit van 30 Juli 19 52, afd.IV nr.876, tot het aangaan van een geldlening ad f.220,000,- met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten te s-Gra- venhage b. het aangaan van een geldlening ad f.220.000,met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten te s-Gravenhage Bit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Hier sluit de Voorzitter, te 7.30 uur n.m.de verga- |*^.-v.d.W. derinS* Aldua vastgesteld door de Raad der gemeente Soest |ls 4 in zijn openbare vergadering van 16 October 1952. Be Secretaris, "v Voorzitter, r-i_V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 192