Nr. 8. 25 Augustus 1952 -- 76 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 25 Augustus 1952, des namiddags te 7.15 uur. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.G.A.Batenburg Tegenwoordig de leden; J. van den Arend, H.J.A.Clemens, Ï.Dor- resteijn, K. de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, G.Kruijff, mevrouw S.G.Landweer- de Visser, J.W.Ooms, mevrouw S.M.Polet- Musler, JASchadfemaCJSchadaeleeW.Schimmel, mevrouw H.A.E.K. v.d.Swan. de Kiewit, M.M.van Wely, A.A.van Winden, W.G-.van Zadelhoff en J. D.L. Zoetelief Afwezig zonder kennisgeving; mevrouw Th.J.Bungener-Odinot. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van het gebedsformulier. Vervolgens stelt hij aan de orde; 100. Voorstel tot; a. het verlenen van een crediet voor de bouw van 153 woning wetwoningen, verdeeld over Soest en Soesterberg; b. het onderhands aanbesteden van de sub a genoemde woningen; c. het aangaan van een 3-tal geldleningen ter bestrijding van een deel der kosten uit deze bouw voortvloeiende. (IV-175) Be VOORZITTER deelt mede, dat de Financiële Commissie met het voorstel accoord gaat, terwijl de Commissie voor Openbare Werken zich met de voorgestelde bouw van 133 woningen kan verenigen, doch van oordeel is dat de douchecellen gehandhaafd moeten blijven, zodat artikel 29 van de Staat van wijzigingen dient te vervallen. Voorts verzoekt de Commissie de kasten niet tegen de buitenmuur, doch tegen de binnenmuren te plaatsen, terwijl ten slotte nog de wenselijkheid is uitgesproken om in de trapportalen een nachtverlichting te doen aanbrengen. Spreker deelt mede, dat het laten vervallen van de douche cellen op een vergissing berust, zodat die gehandhaafd blijven. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt verder, dat er geen enkel bezwaar tegen is de kasten meer aan de binnenkant, aan de zijde van de schoorsteen te plaatsen, terwijl het aanbrengen van nachtverlichting met de P.U.E.M. zal worden besproken. Ten aanzien van onderdeel a deelt spreker vervolgens mede, dat de kosten tengevolge van een diepere fundering en de hogere uitgaven voor de riolering met een kleine ƒ,20.000, zullen stijgen. Daarom zullen niet 40, maar 44 woningen ten behoeve van militairen worden gebouwd, zodat aan het Rijk niet 40 maal ƒ.5.000,doch 44 maal ƒ.5.000,of ƒ.220.000, zal worden aangevraagd voor het financieren van deze woningen. De onderdelen van het aldus gewijzigde voorstel worden daarop achtereenvolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarop sluit de VOORZITTER, te 7.15 uur n.in. de vergade ring. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest ïyp.R.G-, in zijn openbare vergadej^j-ugvan 16 October 1952. ColliHo,/ Be Secretaris, De Voorzitter,}

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 194