Nr .9 6 October 1952 77. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 6 October 1952, des namiddags te 7.15 uur VOORZITTERS de Burgemeester, de hear Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.G.A.Batenburg, Tegenwoordig de leden: J, van den Arend, MevrTh,J.Bungener- Odinot, H. J. S. ClemensT, Dorresteijn, K. de Haan, R.Hilhorst, G.Kruijff, mevr. S.G.Landweer- de Visser, J.ÏÏ.Ooms, mevr. S.M. Polet-MuslerJ,A,SchaafsmaC.J.SchaddeleeW.Schimmel, mevr. H.A.E.K. van der Swan- de Kiewit, M.M.van Wely, A.A, van Winden, W.G. van Zadelhoff en J.D,L. Zoetelief Afwezig met kennisgeving het lid: A.P.Hilho:-st De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat van de heer A.R.Hilhorst bericht van verhindering is ontvangen. Voorstel tot het aangaan van een geldlening groot ƒ.75.000, met de N.V.Bahk voor Nederlandsche Gemeenten. (IV-188). De VOORZITTER deelt mede, dat de Financiële Commmissie hiermede accoord is gegaan. De heer SCHAAFSMA zegt, dat hij vanzelfsprekend voor dit voorstel zal stemmen, maar dat het hem enigermate tegen de borst stuit, dat over dit voorstel wordt beslist zonder dat andere dan de Financiële Commissie over deze zaak zijn geraadpleegd. Het gaat niet alleen om het lenen van ƒ.75.000,-T maar ook om de wijze waarop men het geld zal besteden en spreker meent, dat dit laatste in bespreking had moeten komen voor de Raad over deze lening beslist. Met deze gang van zaken kan spreker zich niet geheel accoord verklaren. De heer KRUTJFF stelt voor in het stuk nr.188 te lezen i n plaats van "b. 1 ambtswoning voor de badmeester van het Soester Natuurbad": b. 1 ambtswoning voor het Soester Natuur bad Mevrouw BUNGENER-Odinot dringt er op aan, wanneer tot de bouw van de woningen wordt overgegaan, deze bouw openbaar aan te besteden. Mevrouw VAN DER SWAN- de Kiewit vraagt, of de gebouwen, waarin de hulpsecretarie op Soesterberg en het politiebureau zijn gevestigd, geen eigendom van de gemeente zijn. De VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad niet het geval is. De heer SCHIMMEL merkt op, dat de Raad, wanneer hij tot de voorgestelde lening besluit, toch niet gebonden is aan het schema. Hiermede wil spreker niet zeggen, dat dit onjuist is, hij wil slechts de zaak zuiver stellen. De wethouder VAN DEN AREND deelt mede, dat B. W. evenals andere gemeentebesturen, door de Bank voor Neöerlandsche Gemeen ten de vraag is voorgelegd, of de gemeente Soest geld nodig had voor bepaalde objecten. Er is reeds lang sprake van het bouwen der in het voorstel genoemde objecten en B.& V/. hebben opgegeven, dat daarvoor nodig was ƒ.75.000,met de gedachte, dat het even zou duren voor de Bank van Nederlandsche Gemeenten een aanbieding zou doen. Maar wonder boven wonder kregen B.& W. prompt daarop bericht, dat er ƒ.75.000,beschikbaar was.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 196