6 October 1952 - - 78. Vandaar dit voorstel, waarbij het gaat om de geldlening. Te zijner tijd zullen voorstellen worden gedaan inzake de bouw. Het komt ook niet in de overeenkomst te staan. Het- gaat hier alleen om de vraag, of de Raad met de geldlening acooord gaat. De VOORZITTER Zegt in antwoord aan de heer Kruijffdat er geen enkel bezwaar tegen is te lezen: ambtswoning voor het Soester Natuurbad. Het bestuur van het Natuurbad is dan geheel vrij de woning toe te wijzen aan degene die het daar voor het meest geschikt acht. De heer OOMS zegt nog nooit te hebben gehoord, dat een bad in een huis woont, zodat de uitdrukking "ambtswoning voor het Soester Natuurbad" hem vreemd voorkomt. De VOORZITTER wijzigt de redactie door te lezen: b. 1 ambtswoning op het terrein van het Soester Natuurbad. De wethouder VAN Z DELHOFF zegt in antwoord aan de heer Schaafsma, dat het - gelijk wethouder Van den Arend reeds heeft gezegd - alleen gaat om de lening. In antwoord aan de heer Schimmel zegt spreker, dat de Raad zich welis waar niet geheel bindt, maar dat B.& W. toch gaarne willen weten, of de Raad er in principe mede accoord gaat, dat er twee ambtswoningen komen voor Gemeentewerken, één voor het Soester Natuurbad en de woning op Soesterberg, Maar het betekent helemaal niet, dat de Raad B.& W, een crediet geeft voor deze woningen. Het crediet zal - de plannen moeten nog worden opgemaakt - in een van de volgende raads vergaderingen worden gevraagd via de commissie voor Gemeen tewerken en de financiële commissie. De Heer SCHAAFSMA zegt, dat het bedrag van ƒ.75.000,- bestemd is voor de onder a, b en c genoemde doeleinden, maar dat het voor betaling van andere zaken zal worden gebruikt en wanneer de ambtswoningen enz. practisch zullen worden verwezenlijkt, zal het geld voor andere doeleinden zijn uitgegeven. Dat is een zaak die niet recht is. De VOORZITTER wijst er op, dat het op het ogenblik een eis van de Regering is, dat alvorens een gemeente tot kapi taaluitgaven besluit, de financiering van die uitgaven is verzekerd door een vaste lening. Daarom moet aan een voor stel tot het bouwen van woningen een voorstel tot het slui ten van een lening voorafgaan. Het geld blijft gereserveerd. Het komt niet in een apart potje, het wordt gemeentegeld, Maar als de huizen, die naar schatting ƒ.75.000,zullen kosten, zijn zij betaald met die ƒ.75.000, .^zijn gebouwd, De heer SC HAAF SMWanneer wordt die bouw verwezenlijkt? Daar kunnen wij weinig van zeggen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de voorstellen zo spoedig mogelijk zullen komen, maar dat de plannen nog gemaakt, moeten worden, doordat het geld zeer snel is gekomen. Er zal echter spoed worden betracht. Voorlopig wordt het geld kasgeld en als met de huizen begonnen wordt en er een termijn moet worden betaald, geschiedt het uit het kasgeld. Het gewijzigde voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. .Voorstel tot vaststelling van een besluit, waarbij ingevolge artikel 56, 4e lid der Woningwet wordt verklaard, dat een uitbreidingsplan in onderdelen zal worden voorbereid voor de navolgende gedeelten der gemeente, welke op de bij het besluit behorende kaart in rood zijn aangeduid:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 198