6 October 1952 79 Typ„R.G. Colls tvfi, 1 V a0 Soesierberg, waarbij o.m„ is uitgezonderd het gebied opgenomen in het uitbreidingsplan in onderdelen Amers foort sestraat b. de wijken Soestdijk en 't Hart met uitzondering van de gedeelten opgenomen in de uitbreidingsplannen Rijksweg en Industrieterrein nabij 't Hart; cc de wijk Soest-Zuid met uitzondering van het gedeelte opgenomen in het partiële uitbreidingsplan Van Lennep- laan d, het gedeelte gelegen rondom de Oude N.H.ICerk, dat in het uitbreidingsplan in hoofdzaak ten Noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort werd opgenomen in een bestemming voor stelselmatige bebouwing (R) De VOORZITTER zegt, dat dit het gewone besluit is, dat ieder jaar moet worden genomen. Het voorste] wordt daarop zonder discussie en zonder hoofdelijke s emnmig aangenomen. Hierna sluit de Voorzitter, te 7.30 uur n.m. de v-~r ga de ring Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente SOEST in zjjn openbare vergadering van 14 November 1952. De Secretaris De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 200