Nr. 10. 16 October 1952 - 80. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Donderdag 16 October 1952, des namiddags te 7.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de Heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de Heer J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, mevrouw Th.J.Bungener- Odinot, HJSClemensT Dorresteijn, K. de Haan, R.Hilhorst, G.Kruijff, mevrouw SG,Landweer-de Visser, J.ÏÏ.Ooms, mevrouw S.M.Polet-MuslerJ.A.Schaafsma, CJSchaddeleeSchimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van ïïely, A.A. van Winden, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving: het lid A.P.Hilhorst De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Hij deelt mede, dat van de heer A„p„Hilhorst bericht is binnengekomen, dat deze verhinderd is de vergadering bij te wonen, maar misschien later nog komt en spreekt namens de gehele Raad alsmede namens de Secretaris enige woorden van deel neming tot de heer Schaaf sma wegens het overlijden van diens zoon. Dit is voor U, aldus de Voorzitter, ongetwijfeld een smartelijk verlies. Ik hoop dat er van overtuigd bent, dat onze gevoelens van sympathie in de afgelopen dagen bij U zijn geweest. Moge U van Hogerhand de kracht krijgen om met de Uwen dit leed te dragen. De Heer Schaafsma dankt de Voorzitter voor diens sym pathieke woorden en spreekt de wens uit, dat geen der andere raadsleden ooit een kind ter aarde zal moeten bestellen, maar dat zij allen te zijner tijd door hun kinderen ter aarde besteld zullen worden. 103» Vaststelling van de notulen der vergaderingen dd. 30 Juli, 7 en 25 Augustus 1952. D^ze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 104. Ingekomen stukken. a. Jaarverslag 1951 van de Schoolartsendienst Mevrouw POLET-Musler zegt dank voor het zeer goede, overzichtelijke rapport en vraagt wat gebeuren zal met de kinderen, die getest zijn in opdracht van de Stichting Opbouw en waarvan gebleken is, dat zij niet in staat zijn, het gewone lager onderwijs te volgen. Mevrouw BUNGENER-Odinot spreekt eveneens een woord van dank voor het uitgebreide rapport, waarin belangrijke dingen naar voren zijn gekomen en waarin verschillende dingen staan, waarover de Onderwijscommissie zich mot de doktor zou kunnen verstaan. Een klas van 63 kinderen is voor do onderwijzer wel zeer bezwaarlijk. Ook ter wille van de kinderen moet hieraan iets v/orden gedaan. In het rapport wordt gewezen op de voc- dingstoestand en op de grote betekenis van het melkgebruik. Spreekster herinnert aan het destijds door haar gedane voor- - stel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 202