16 October 1952 81 stel, melk op de scholen te verstrekken. Dat is nog niet gebeurd. Zij hoopt, dat thans de moeders in Soest in actie zullen komen. Door de grote duurte is het velen niet mo gelijk, de kinderen voldoende voedsel te geven. Voorts blijkt er een school te zijn, waar de kinderen op de knieën moeten zitten. Misschien kan de Onderwijs commissie daaraan iets doen. Ten aanzien van spraakstoornissen werken de ouders niet mee. Misschien ligt hier een taak voor de gemeente raad, die kan zorgen, dat als de ouders het niet kunnen of willen betalen, geld voor spraaklessen voor spraak- gebrekkigen wordt uitgetrokken. Tenslotte blijkt ten gevolge van verkeerde zuinig heid bij de overheid slechts één kraan op vier lokalen te worden aangebracht in plaats van één kraan per lokaal. Misschien kan ook daaraan iets worden gedaan. De heer VAN WELY heeft het rapport met zeer veel ge noegen gelezen. Het heeft hem gefrappeerd, dat van de 685 kinderen er 225 een bril moesten dragen. Dat percen tage is wel zeer hoog. Hij gelooft dat de vanavond te be handelen voorstellen betreffende verbeterde verlichting in de lokalen met dit zeer hoge percentage verband houden en zal deze voorstellen gaarne steunen. Spreker hoopt, dat op de volgende begroting een bedrag zal worden uitge trokken voor verbetering van de verlichting in alle daar voor in aanmerking komende lokalen. Voorts vraagt hij, of ook door de schooltandartsendienst over 1952 een verslag zal worden uitgebracht. De wethouder DE HAAN zal de vraag van mevrouw Polet- Musler ter beantwoording doorgeven aan de schoolarts. Mevrouw Bungener-Odinot heeft in haar rede meer malen gesproken van de Onderwijscommissie. Deze is echter een commissie van bijstand en heeft niet tot taak, zelf standig op onderzoek uit te gaan, vooral niet als een school beheerd wordt door een schoolbestuur. Dat is de taak van de schoolarts, die verkeerde dingen rapporteert in de hoop daarin verbetering te brengen. Een klas van 63 kinderen is inderdaad te groot, maar het is moeilijk geschikte lokalen te vinden om de kinderen te herbergen. Als het niet mogelijk is in een bepaalde omgeving een geschikt lokaal aan te trekken, is het dikwijls beter, vele kinderen in één klas bijeen te brengen dan ver uit elkaar gelegen ruimten te nemen. Het schoolbestuur is echter overtuigd, dat een klas van 63 leerlingen bedenkelijk wordt en streeft er naar, een oplossing te vinden. Het College is niet van zins, een voorstel in te dienen tot het ver strekken van schoolmelk. In antwoord op de vraag van de heer Van Wely naar het rapport van de schooltandartsendienst zegt spreker, dat hij gelooft, dat het mogelijk zal zijn voor of bij de be grotingsbehandeling de Raad een overzicht over te leggen van de moeizame en dramatische gang van zaken bij deze dienst. Op het ogenblik is het moeilijk een uitspraak te doen of suggesties te geven; waarschijnlijk kan tegen de begrotingsvergadering meer worden medegedeeld. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 204