16 October 1952 82. Mevrouw POLET-Musler heeft reeds eerder opgemerkt, dat het gebruik van melk niet zozeer wordt bepaald door de kosten van de melk, dan wel door het feit, dat men niet inziet, hoe belangrijk het gebruik van melk voor de schoolkinderen is. Volgens het rapport van de schoolarts waren de kinderen zeer goed gekleed. De ouders hebben dus wel geld voor hun kinderen over, maar weten niet, hoe zij dit het beste kunnen besteden. Spreekster heeft destijds gevraagd, of niet stappen konden worden genomen om de kennis ten aanzien van aankoop en gebruik van voedingsmiddelen zoveel mogelijk te verbreiden. Zij vraagt, hoe het College dit denkt te doen. De heer KRUIJPP constateert, dat het rapport zeer de aan dacht van do raadsleden heeft gehad. Wanneer men echter uit een dergelijk rapport alleen haalt wat op de scholen verkeerd is is dat zuiver negatief. Wanneer er echter een mogelijkheid is zich op de hoogte te stellen van wat er op het gebied van het onderwijs verbeterd zou kunnen worden, laat men die kans voorbij gaan. Zo heeft gisteravond voor de Volks-Universiteit te Soest een kinderpsychologe een lezing gehouden over de moeilijkheden, verbonden aan het leren op school. Het heeft spreker zeer ver baasd, dat geen der gemeenteraadsleden en ook practisch geen onderwijzers bij die lezing aanwezig waren. De lezing werd alleen bijgewoond door enkele ouders, terwijl de nieuwste inzichten op dat gebied naar voren werden gebracht. Wanneer de schoolarts deze en dergelijke lezingen had bijgewoond, zou hij niet zozeer hebben gewezen op de noodzaak van spraakles voor spraakgebrek- kigen, maar zou hij daaromtrent andere inzichten hebben gekregen Spreker hoopt, dat in de toekomst allen die zich voor het leven der kinderen op school interesseren, en vooral de onderwijzers, naar dergelijke goede lezingen zullen gaan. De wethouder DE HAAN vindt de vraag, hoe het Gollege het gebrek aan kennis van de ouders op het gebied van de voeding denkt aan te vullen, niet gemakkelijk te beantwoorden. Op dit gebied doet de Nationale Voedingsraad voorlichtend werk. Deze Raad zou misschien kunnen worden uitgenodigd, in Soest enige voorlichting aan de huisvrouwen te geven. Het is echter te hopen, dat dan de huisvrouwen, in tegenstelling tot de onder wijzers op de lezing van gisterenavond, aanwezig zullen zijn. Het gemeentebestuur zelf is voor het geven van een dergelijke voorlichting niet geoutilleerd. Mevrouw POLET-Musler zegt tevreden te zijn, als het Gollege de Nationale Voedingsraad uitnodigt een dergelijke voorlichting te geven. Zij heeft niet bedoeld, dat het Gollege dit zelf moest doen. Wanneer echter van hogerhand de Voedingsraad wordt uitgenodigd, zit daarin veel sterker een samenbindende gedachte dan wanneer het van een bepaalde groep uitgaat. Het Jaarverslag wordt hierop aangenomen voor kennis geving. b. Jaarverslag 1951 van het Staatsbosbeheer betreffende de werkzaamheden in de bossen. Mevrouw BUNGENER-Odinot merkt op, dat blijkens het rapport bij het Staatsbosbeheer onvolwaardige arbeidskrachten worden te werk gesteld. Zij vraagt hoe het dan mogelijk is, dat ook een middenstander na enige weken uitkering te hebben genoten voor dit werk werd aangetrokken. Verstaat men onder een "onvolwaardige arbeidskracht" iemand die het vak niet kent of een zieke? - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 206