16 October 1952 83° De wethouder DE HAAN deelt mede, dat bij wijze van gemeen telijke werkverschaffing het gehele jaar door een aantal per sonen wordt te werk gesteld. Dat betreft uitsluitend on volwaardige arbeidskrachten, die geruime tijd uitkering hebben getrokken en dan in overleg met het arbeidsbureau en het Ministerie van Sociale Zaken worden te werk gesteld om te toetsen, of zij lust hebben te werken. Dit blijkt helaas dikwijls niet het geval te zijn. Men wil de betrokke nen hierdoor in de gelegenheid stellen hun arbeidspresta ties op te halen en op de duur weer in het vrije bedrijf te worden opgenomen. In overleg met een plaatselijke commissie, waarin vertegenwoordigers van de erkende vakcentrales, van het gemeentebestuur en van het arbeidsbureau zitting heb ben, worden de objecten uitgezocht. De werkzaamheden be horen niet tot die van de geschoolde arbeiders. Mevrouw Bungener heeft de naam van de door haar be doelde middenstander niet genoemd, maar spreker heeft be grepen, wie het is. Mevrouw Bungener verstaat blijkbaar onder een middenstander iets anders dan spreker. De be trokkene is bij de werkvoorziening te werk gesteld gcv/cest; daarna heeft men getracht, hem in de rijen van de midden stand opgenomen te krijgen. De poging is echter mislukt. In overleg met bovengenoemde commissie is de man thans te werk gesteld. Over het algemeen verstaat men onder een midden stander iets anders dan deze man. Het verslag wordt alsnu voor kennisgeving aangenomen. c. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende kasopname bij de bedrijven. Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. d. Verzoek van de Buurtvereniging "Hees" tot verbete ring van de Wieksloterweg Oostzijde met voorstel dit in handen te stellen van B&W ter afdoening. De heer R. HILHORST vraagt, of binnen afzienbare tijd de verbeteringen kunnen worden aangebracht. Vooral in dit jaargetijde is het een hopeloze toestand. De VOORZITTER zegt, dat het moeilijk is zonder de an dere partij, waarmede besprekingen worden gevoerd, daarin van te voren te hebben gekend, gedurende de besprekingen van óón zijde opening van zaken te geven. Hij heeft echter goede hoop, dat binnen afzienbare tijd de zaak geregeld zal zijn. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat dit een heel oude geschiedenis is. Er wonen aan die weg nog vier gezinnen. Het behoeft geen mooie weg te worden, als hij maar verhard is. Met de fiets kan men er amper door. Het zou goed zijn als B&W hier spoedig maatregelen namen, want de toestand is werkelijk heel erg. De VOORZITTER zegt, dat pas maatregelen kunnen worden genomen, als de wcg gemeente-eigendom is. Men is doende dit te bereiken. Het verzoek wordt gesteld in handen van B&W ter af doening - 105 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 208