- 10 - OPENBARE SAMENKOMSTEN IN GEBOUWEN OE BISLOTEN PLAATSEN -1 .758 Wijziging van de verordening regelende hei toezicht op tapperijen, logementen e.d. alsmede op publieke verma kelijkheden16 Oct 52 84 CENTRALE SLACHTPLAATS -1.773.12 Opmaken voordracht ter be noeming van lid van de Raad van Commissarissen der N.V. Centrale Slachtplaats30 Jun 52 46 Goedkeuring van de tarieven voor slachtingen in de Cen trale Slachtplaats.22 Lec 52 121/122 BESCHIKKINGEN BETREFFENDE DODEN. -1.776 Begraafplaats in üoester- berg. 30 Jan 52 7 Begraafplaats in Soester- berg22 Dec 52 137 HINDERWET -1.777.51 Verlenen ontheffing art. 4? 1e lid, 2e der Hinderwet aan N.V.Aardewerkfabriek "Het Sticht" te Soesterberg t.b.v. oprichting aardewerk fabriek in de kom der ge meente Soesterberg16 Oct 52 84 Verlenen ontheffing art. 4, 1e lid, 2e der Hinderwet aan R.Westra te Soest, t.b. v. oprichting van een bedrijf tot bewaring van afval in de kom der gemeente28 Nov 52 104/105 Idem aan J.J.Abbel te Soest t.b.v. oprichting van een ijzergieterij in de kom der gemeente28 Nov 52 105 Idem aan Benzine en Petro leum Handel Mij. N.V. te Amsterdam t.b.v. oprichting ondergrondse benzinebewaar plaats van meer dan 6000 L. aan de Amersfoortsestraat22 Dec 52 121 VERONTREINIGING VAN LUCHT, BODEM EN WATER. -1.777.6 Beschikbaarstellen crediet voor riolering van de Dr. sJacobstraat16 Oct 52 87 Opmerking MevrBungener- Odinot n.a.v. klachten over het slecht doorlopen van de putten aan de Gr.van Prins- tererstraat16 Oct 52 95 Door Dir.Gemeentewerken uitgebracht rapport betref fende wijdten rioleringsbui zen28 Nov 52 103

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 20