16 October 1952 85. Do hoer Dg Boer, hot hoofd van do Openbare school, hooft spreker telefonisch medegedeeld, dat hij een adres aan de'Raad dacht te zenden. Dit is blijkbaar niet gebeurd. Volgens de heer De Boer is de toestand absoluut onhoudbaar. Zijn vrouw kan de ramen van de slaapkamers niet openzetten, omdat anders alles onder een dikke stoflaag komt en de schoolkinderen kunnen niet op do speelplaats zijn, omdat ze daar alleen maar stof happen. In Soesterberg moeten de schoolkinderen op het gebied van gymnastiek al veel missen; de Raad kan zeker niet tolereren, dat ze niet meer naar buiten kunnen gaan. Spreker zou gaarne zien, dat in elk geval het gedeelte van de weg dat aan de school grenst in orde werd gemaakt. De heer SCHAAFSMA sluit zich aan bij de heer Clemens. In 1938 heeft adressant ƒ.575,40 in het Wegenfonds gestort, wetend, dat hij zou bouwen aan oen onverharde weg. Door dit te aanvaarden zit hij natuurlijk vast. Maar hierdoor is wel een zeer zonderlinge situatie ontstaan. Het bouwen aan een aange legde weg is aantrekkelijk; wanneer echter iemand de moed heeft ontheffing te vragen van het verbod te bouwen aan oen onver harde weg en een beduidend bedrag in het Wegenfonds tc stor ten, is het alleszins redelijk en billijk, dat hij na veertien jaar, terwijl intussen verschillende woningen aan die weg zijn gebouwd, vraagt of het niet mogelijk is die weg te verbeteren. Als de gemeente de weg zou verharden, zou het bouwen aan die weg worden bevorderd en zou de zaak geregeld kunnen worden. Het antwoord dat de betrokkene gekregen heeft, is spreker te formeel; en het is wel officieel juist, maar in strijd met de werkelijkheid, tc meer, waar de adressant niet alleen voor zichzelf spreekt. Ook de hoofdonderwijzer van de aan die weg gebouwde school klaagt er over, dat de kinderen stof bijten in de zomer. In deze tijd van het jaar is de weg niet te ge bruiken wegens de modder. Het is meer dan noodzakelijk, dat deze v/eg verbeterd wordt. Er zijn in de loop van de jaren een behoorlijk aantal woningen gebouwd en na verharding zullen er ongetwijfeld nog meer komen. Het antwoord van B&W op de brief van de adressant werkt afschrikwekkend voor het bouwen aan deze weg. In het prae-advies wordt er terecht op gewezen, dat de weg veel geleden heeft ten gevolge van het vele vervoer, dat hierover heeft plaats gehad vanuit de in de gemeente Zeist gelegen zandgraverijDe gemeente moet echter niet het stand punt innemen, dat nu de weg vanuit Zeist is kapot gemaakt, zij daaraan niets kan doen en dat de adressant het risico, dat hij veertien jaar geleden genomen heeft, zelf maar moot dragen. Dat staat wel niet formeel in de antwoordbrief, maar het is v/el de feitelijke inhoud daarvan. Spreker dringt er op aan, iets voor de Verlengde Schoolweg te doen, zowel in verband met de schoolkinderen als met de gerechtvaardigde klacht van de adressant, die gesproken heeft namens alle bev/oners. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit sluit zich aan bij de vorige spreker en hoopt, dat de verbetering nog op de be groting voor 1953 komt. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 212