- 16 Octobcr 1952 86. Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt, of niet ook het landbouw fonds in de kosten kan bijdragen. De wethouder VAN ZADEIHOFF kan wel toezeggen, dat er iets aan deze weg zal worden gedaan. De hoer Schaafsina miskent echter de bedoeling van het Wegenfonds. Het is voorlopig niet de bedoeling, deze onverharde weg te verharden. Wanneer iemand aan een onverharde weg wil gaan bouwen, kan hij ontheffing krijgen van het bouwverbod, mits hij een bepaald bedrag in het Wegenfonds stort. Wanneer de weg wordt verhard, moet hij uit het Wegenfonds worden genomen, want dan behoeft voor bebouwing geen ontheffing meer te worden aangevraagd en heeft het Wegen fonds voor die weg geen zin meer. Dit is bij voorbeeld ook met de Klaarwaterweg gebeurd, waar echter veel meer aan gebouwd was en waarvoor dus een veel groter bedrag in het Wegenfonds aanwezig was. De bedragen, die in het Wegenfonds j /waren gestort ,/jealta gebaseerd op do prijzen van vóór 1938 cn dus voor de huidige kosten van wegenbouw ontoereikend. Voor do Verlengde êjoedge-^Schoolweg is dat in bijzonder sterke mate het geval; er zyn slechts weinig woningen gebouwdaan de ene zijde van de weg staat keurd. practisch niets De heer SCHAAFSMA zegt, dat er 20 woningen staan en een 7 school. v* Do wethouder VAN ZADELHOFF merkt op, dat in verband met dc te bouwen woningen aan de weg tussen de Generaal Winkelman straat en de Verlengde Schoolweg nog een weg moet worden aange legd, die via het Dorpsplein ombuigt naar het zuiden. Een voorstel daartoe kan men in een der eerstvolgende raads vergaderingen verwachten. Wanneer dan tegelijk een aftakking naar de Verlengde Schoolweg en de uitmonding op de grote weg worden aangepakt, is het hele complex benevens het gedeelte van de Verlengde Schoolweg langs dc openbare school, Moerbos- senweg en Kampweg in óón keer klaar. Voor het verdere gedeelte van de Verlengde Schoolweg kan spreker echter geen toezegging doen, want verharding kost enorm veel geld, waarvoor de be groting voor 1953 geen enkele mogelijkheid biedt. Het enige dat men zou kunnen doen is, de weg zoveel mogelijk op te knap pen. Een definitieve bestrating is niet mogelijk. De heer CLEMENS verheugt zich over de door de wethouder voorgestelde oplossing. De nieuw geprojecteerde weg komt aan do zijde van de Rademakerstraat langs de school. Met een kleine uitbreiding van het voorstel zou dus kunnen worden be reikt, dat althans de school geen last meer heeft van het zand. Als de wethouder hem dit kan toezeggen, gaat spreker persoonlijk mot het voorstel accoord. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de weg nog begroot moet worden. Hij komt echter vermoedelijk dit jaar nog aan dc orde. Bij het Dorpsplein en bij dc Katholieke school wordt practisch niet gebouwd, zodat de gemeente geen bijdragen voor de weg krijgt door dc bouw van woningen. De post komt geheel en al op de algemene dienst te drukken. Het lijkt spreker echter wel doenlijk, hot gedeelte langs de openbare school, dat uitmondt op de Verlengde Schoolweg en nog iets vorder naar links, in bewerking te nemen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 214