16 October 1952 87. De heer SCHAAFSMA merkt op, dat de weg vanuit Zeist is kapot gereden. Het gaat niet aan, dat Soest hem zo zou la ten liggen. Hij zou gaarne zien dat, als de ingang van de Verlengde Schoolweg wordt opgeknapt, ondanks het feit dat de weg door Zeist is vernield, het overige van de Verleng de Schoolweg weer in de vroegere staat werd teruggebracht. De heer KRULJFF vraagt, hoe lang de zandgraverij in werking blijft. Men kan wel een goede weg maken, maar wan neer dat zware transport er over blijft gaan, gaat de weg er aan. Hij vraagt, of het niet mogelijk is in overleg met Zeist een oplossing te vinden, eventueel door een andere weg te kiezen voor het zware verkeer of de weg voor het zware verkeer af te sluiten. Ook de weg langs het vlieg veld bij den Dolder kan niet door Zeist worden opgeknapt, want door de veel te zware wagens wordt het zand weggeperst. De VOORZITTER zegt, dat men inderdaad zou kunnen pro beren, in overleg met Zeist een oplossing te vinden. In de eerste plaats moet dan worden geïnformeerd, hoe lang de zandgraverij nog duurt. Een zandgraverij komt met toestem ming van Gedeputeerde Staten tot stand op grond van de ver ordening op de ontgrondingen. Wanneer er niets meer te verwachten is, wordt zij opgeheven. Een andere mogelijkheid is, de Verlengde Schoolweg tot een B-weg te maken. Het is echter de vraag, welke weg de vrachtauto's dan zullen kiezen. Men moet wel oppassen, dat niet een andere weg wordt stuk gereden. Het zou niet gek zijn, heel Soester- berg te voorzien van B-wegen. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen 09. Crediet-aanvrage voor riolerine: van de Drs Jacobstraat (1-177) 10. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend crediet voor trottoiraanleg in de StVillibrordusstraat (1-183). 11Vaststelling van besluiten tot het verlenen van mede werking ingevolge art.72 der L.O.-wet 1920 aan: a. het bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" te Soest voor de vervanging van de zgn. droog-closets en urinoirs in de Chr.lagere school aan de Pr.Bern- hardlaan nr. 11 door waterclosets (1-931). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder hoofdelijke stemming en zonder discussie aangenomen. b. het Bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" te Soest voor aanbrenging van een verbetering in de ver lichting in de leslokalen van de Chr.Lagere school aan de Pr. Bernhardlaan nr. 11 (1-935). Mevrouw BUNGENER-Odinot vindt het erg jammer, dat de bordverlichting niet wordt toegestaan, te meer, omdat ook door de schoolarts wordt gewezen op de wenselijkheid van een goede verlichting. Het is mogelijk, dat deze bordver lichting op grond van de L.O.-wet niet kan worden toege staan, maar wanneer de Raad er op aandringt, lukt het wel. Ook de heer Van Wely heeft gewezen op de slechte ogen van de kinderen. Als daarin verbetering kan worden gebracht, moet het gebeuren. Het is in het belang van de kinderen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 216