16 October 1952 88. De heer OOMS zegt, dat het mogelijk is de verlichting zo aan te brengen, dat zonder speciale bordverlichting voldoende licht op het bord valt, zodat bordverlichting niet noodzakelijk is. De Inspecteur van het Onderwijs is niet tegen bordver lichting, maar wel tegen bepaalde soorten bordverlichting. Wanneer door de verlichting in het lokaal het geschrevene op het bord goed zichtbaar is, is bordverlichting niet nodig. De verlichting der lokalen moet zodanig zijn, dat bordver lichting, waarvan sommige systemen wel degelijk bezwaren hebben, niet noodzakelijk is. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat in het rapport van de schoolartsendienst wordt medegedeeld, dat proeven met verschil lende belichtingsapparaten zijn genomen. Over de bordverlichting werd in dat rapport heel gunstig geoordeeld. Wanneer bordver lichting niet goed zou zijn, zou de dokter zeker niet adviseren daartoe over te gaan. De heer VAN WELY zegt vroeger met bordverlichting te heb ben gewerkt. Wanneer er vier slechte lampen zijn en bordver lichting, kunnen de kinderen aan de muur- en de raamkant niet op het bord zien vanwege het glinsteren. De verlichting in de school aan de Kerkebuurt is van dien aard, dat bordverlichting niet nodig is. Spreker heeft daarmee zelf geen ondervinding op gedaan, maar volgens zijn informaties was alles er perfect in orde zonder bordverlichting. Een dergelijke verlichting zou hij ook voor andere scholen prefereren boven een slechte verlichting met bordverlichting. De wethouder DE HAAN sluit zich gaarne aan bij de vorige sprekers, wier uiteenzettingen hij niet zou kunnen verbeteren. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Vaststelling van besluiten tot het verlenen van mede werking ingevolge art.72 der 1.0.-wet 1920 aan: c. Het RK.Schoolbestuur te Soest voor verbetering van de verlichting van de 6 lokalen van de R.K. Jongensschool (1-957). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 112. Credietaanvrage voor uitbreiding van de rijwielbergplaats van de openbare lagere scholen in de Kerkebuurt (1-176). Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit vraagt, wanneer deze school is gebouwd. De heer VAN WELY zegt, dat blijkens een herdenkingssteen in de gevel de eerste steen is gelegd door Burgemeester Loten van Doelen Grothe. Dat is omstreeks 1914 geweest. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit merkt verder op, dat de school dus bijna 40 jaar oud is. Zij vraagt, of het geen tijd wordt de bouw van een nieuwe openbare school op een gunstiger plaats in overweging te nemen. De wethouder VAN ZADELHOFE zegt, dat het College reeds ge ruime tijd overweegt, of het niet mogelijk is, een nieuwe school in Soest-Zuid te bouwen en deze school op te heffen of als fabriek te verkopen. Spreker zou aan het voorstel de restric tie willen verbinden, dat tot uitbreiding van de rijwielberg plaats pas wordt overgegaan, nadat vaststaat dat het bouwen van een nieuwe school financieel niet mogelijk is. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 218