16 October 1952 89 De heer VAN WELY merkt op, dat de rijwielbergplaats hard nodig is. In de huidige bergplaats kunnen de rijwie len niet geborgen worden. Er zijn twee bergplaatsen, voor al in die voor de lagere school komt men ruimte te kort. Als de restrictie van de wethouder wordt aanvaard, zal men aan die school nog jaren zonder rijwielbergplaats zitten. Landweer- de Visser Wijziging Mevrouw vraagt, of niet een goedge-verplaatsbare rijwielbergplaats kan worden aangebracht, keurd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten aange vraagde crediet te verlenen voor het aanbrengen van een l 4? verplaatsbare bergplaats voor rijwielen. 1151 Verzoeken om vergoeding van reiskosten als bedoeld in art.13 der L.O.-wet 1920 (1-186). 114. Vaststelling van het voorschot op de gemeentelijke ver goeding als bedoeld in art.35 van het besluit buiten gewoon lager onderwijs 1949 over het jaar 1952 t.b.v. de school voor b.l.o. voor kinderen lijdende aan t.b.c., ge vestigd in het sanatorium "Zonnegloren" (1-923). 115. Crediet-aanvrage voor vergroting en inrichting van de ar chiefbewaarplaats in het gemeentehuis (1-182). De voorstellen sub 113-115 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 116. Benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Beetzlaan (1-196). De VOORZITTER deelt mede, dat twee leden van de Onderwijscommissie zich hebben aangesloten bij het bericht van het Hoofd der school, terwijl de twee overige leden zich nog niet hebben uitgesproken. Hij doet dan, te 8.15 uur, de vergadering overgaan in ene met gesloten deuren. Nadat te 9.30 uur de openbare vergadering is her opend, verzoekt de Voorzitter mevrouw Bungener-Odinot en de heer Schaddelee met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 18 stemmen, waarvan 12 op de heer J.J.H. van Tuyl te Ameide en 6 op de heer M.C. Knuist te Zierikzee zodat de heer Van Tuyl is benoemd. 117. Crediet-aanvrage voor aankoop van een lichtdrukmachine voor Gemeentewerken (1-195). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 118. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend crediet voor de bouw van 133 woningwetwoningen (IV-193). Mevrouw BUNGENER-Odinot juicht de verbeteringen natuurlijk toe, maar vraagt, waarom de woningen niet dadelijk op deze wijze konden worden gebouwd. Toen zo goed als nu golden voor dergelijke woningen bij het Mi nisterie van Wederopbouw bepaalde eisen. De heer SCIIAAFSMA is blij, dat de hoogte der ver diepingen is gebracht van 250 en 230 cm op 260 en 240 cm Hij vraagt hoe het met het peil staat en of de woningen nu 20 cm. hoger worden, dan wel of de verhoging door een bepaalde constructie wordt opgevangen. Voorts vraagt hij, of de stelpost van ƒ.100,voor hang- en sluitwerk als maximum is bedoeld. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 220