16 October 1952 90. De wethouder VAN ZADELHOF? zegt, dat inderdaad sedert de woningen de vorige maal in de Raad werden behandeld een ver andering is aangebracht. De vorige maal waren de woningen door Wederopbouw reeds goedgekeurd, maar nadien is, doordat op woningen, die 10beneden de officiële prijs deden, nog al eens is bezuinigd, bepaald, dat alle woningen in de toekomst aan bepaalde minimum-eisen moesten voldoen. Op grond daarvan kunnen thans nog enkele verbeteringen worden aangebracht. Het peil blijft hetzelfde; de woningen worden 20 cm. hoger. De stelpost voor hang- en sluitwerk is maximaal, maar zal volledig gebruikt worden. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat blijkens de stukken achter en opzij van de huizen voor afscheiding geen stenen muur tjes, maar palen zullen worden gebruikt. Zij vraagt, of het niet beter is, tussen de huizen stenen muurtjes aan te brengen en achter de huizen palen, zodat dat niet later behoeft te worden veranderd De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het voor de vast gestelde prijs niet mogelijk is stenen muurtjes aan te brengen. Wel kan dit, in verband met de vrij gunstige exploitatie, achteraf worden gedaan. B&W zijn nog doende in de étagewoningen een centrale deur voor elk portaal aangebracht te krijgen. Daar over krijgt de Raad eventueel nog een aparte crediet-aanvragein dit voorstel is deze verbetering niet opgenomen. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen 119. Voorstel tot verstrekking van een geldlening aan de Stichting "Prinses Marijke Kleuterschool" Mevrouw BUNGENER-Odinot is blij, dat de kleuterschool, die hard en hard nodig is, er komt, maar acht een schoolgeld van ruim 70 cent per week voor vele ouders te hoog, vooral als meer kinderen uit één gezin de school bezoeken. Dan zal het subsidie voor de kleuterscholen wel moeten worden verhoogd, anders vreest zij, dat wel een school wordt gebouwd, maar er nog geen tachtig leerlingen komen. De heer OOMS zegt, dat het schoolgeld een kwestie is voor het bestuur van de kleuterschool. Over het subsidie kan worden gesproken bij de begrotingsbehandeling. Het is niet juist, deze punten bij dit voorstel t er sprake te brengen. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat het gaat om het bouwen en de bestaanszekerheid van de school. Om recht van bestaan te hebben, moeten er de mogelijkheden zijn. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat een schoolgeld van 80 cent per week nog vijf cent goedkoper is dan wat op het ogen blik wordt betaald. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat vele ouders hun kinderen niet naar school kunnen sturen, omdat het schoolgeld te hoog is. De VOORZITTER zegt, dat het schoolgeld een interne kwestie van het schoolbestuur is, dat de normen op grond van de ervaring zal hebben vastgesteld. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 120. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossingen van een door de s tichting Nederlandse Jeugherberg Centrale te Amsterdam aan te gane geldlening (IV-180). - 121 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 222