16 October 1952 91 121. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting en bedrijf s- begrotingen dienstjaar 1952 (IV-189). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 122. Verdeling door loting van de Raad in twee afdelingen in verband met de behandeling van de gemeentebegroting 1953. De afdelingen worden als volgt samengesteld: EERSTE AFDELING: de leden Schimmel, Dorresteijn, Schaafsma, Ooms, A.P.HilhorstKruijff, mevrouw Landweer-de Visser en Schaddelee. TWEEDE AFDELING: de leden Van Winden, Zoetelief, Clemens, R.Hilhorst, mevrouw Polet-Muslermevrouw Van der Swan- de Kiewit, Van Wely, en mevrouw Bungener-Odinot Als Voorzitter van de eerste afdeling wordt aange wezen de wethouder Van Zadelhoff, als Voorzitter van de tweede afdeling de wethouder De Haan. 123. Voorstel tot aanwijzing van twee leden en twee plaats vervangende leden van de commissie van Georganiseerd Over leg in Ambtenarenzaken (IV-178). Voor de leden worden uitgebracht 18 stemmen op de heer R.Hilhorst, en 18 op de heer Schaafsma, zodat de heren R.Hilhorst en Schaafsma zijn benoemd. Voor de plaatsvervangende leden worden uitgebracht 18 stemmen, waarvan 17 op de heer Kruijff, 17 op mevrouw Van der Swan-de Kiewit en 2 op de heer Dorresteijn zodat de heer Kruijff is benoemd tot plaatsvervangend lid voor de heer R.Hilhorst en mevrouw Van der Swan-de Kiewit als plaatsvervangend lid voor de heer Schaafsma. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de genomen moeite. 124. Voorstel tot vaststelling van een tijdelijke ziektekosten regeling voor het gemeentepersoneel IV—179) 125. Voorstel tot vaststelling van een uitkeringsregeling als bedoeld in art.4, 1e lid onder c. der Werkloosheidswet (IV-184) 126. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen te weten: a. aankoop van grond nabij de Beckeringhstraat en Belvé- dèreweg van W.Grift (V-181; 932). De voorstellen sub 124-126a worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigen dommen te weten: b. aankoop van percelen weiland nabij de Korte Brinkweg van Mej. J.C. Beversen V—191;969- Mevrouw POLET-Musier vraagt, of dit voorstel niet even kan worden aangehouden om af te wachten, of de heer A.P. Hilhorst misschien met het net binnengekomen treintje is aangekomen Dit voorstel wordt even aangehouden. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen te weten: c. aankoop van grond aan de Gen.Winkelmanstraat van A.Uylen- hoed te Amsterdam in verband met de woningbouw aan de Moerbessenberg en wegverbreding (V-980) d. Ruiling van gronden nabij de Nieuwstraat met A.B. Grift (V-961 - e. ruiling -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 224