16 October 1952 92. e. ruiling van grond aan de Hildebrandlaan met G.Haspels te Soest (V-982) fverpachting van grond nabij de Julianalaan aan W.Benschop V-933) De voorstellen sub c-g worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen te weten: g. verhuur van grond gelegen aan de Berd.Huycklaan aan de Mixed Hockey Club te Soest (V-981). De VOORZITTER deelt mede, dat de commissies met het voor stel accoord gaan onder aanbeveling, dat het terrein niet meer aan circussen zal worden verhuurd. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of dit dus tot voorwaarde is geworden. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. Het voorst el w ordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 127. Voorstel tot machtiging aan B&W om over te gaan tot het ver huren van de woningen, die op het- ogenblik gebouwd worden aan de Moerbessenberg te Soesterberg. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 128. Voorstel tot machtiging aan B&W over te gaan tot het ver huren van 133 in aanbouw zijnde woningen. De VOORZITTER deelt mede, dat het nog lang niet zover is en dat normen en huurprijs nog onbekend zijn. Als echter de Raad het College daartoe machtigt, kan reeds een gedeelte van de woningen aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen worden toegezegd. Later kan dan een definitief voorstel in de Raad komen; op het ogenblik zijn voor een dergelijk besluit nog niet voldoende gegevens beschikbaar» Mevrouw POLET-Musler vraagt, of het de bedoeling is de definitieve regeling, evenals vorige keren, in de contact commissie te bespreken. De VOORZITTER zegt, dat dat in het eerste geval moeilijk zal gaan, daar deze woningen spoedig klaar komen en gedeelte lijk een vaste bestemming hebben. Voor de andere woningen zal de contact-commissie worden gehoord. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 129. Voorstel tot het machtigen van B&W, in rechte ontruiming te vorderen van een schuur aan de Hartweg. De VOORZITTER zegt, dat indertijd is besloten aan E.C. van Daatselaar de huur op te zeggen van een schuur aan de Hart weg. Nu daar woningen gebouwd zullen worden, is de huur per 1 October opgezegd. De schuur is nog niet ontruimd. B&W ver trouwen dat het zal gebeuren, maar de woningbouw kan niet wachten op eventuele moeilijkheden bij de ontruiming. B&W vragen dus machtiging om, indien nodig, de ontruiming in rechte te vorderen. Mevrouw BUNCENER-Odinot vraagt, of van Daatselaar de huur tijdig genoeg is opgezegd. De VOORZITTER deelt mede, dat de zaak al een paar jaar loopt - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 226