- 16 October 1952 93» Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. De VOORZITTER stelt dan opnieuw aan de orde: Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen te weten b. aankoop van percelen weiland nabij de Korte Brinkweg van Mej. JGBeversen. V— 19969)» De VOORZITTER deelt mede, dat de Financiële Commissie, de Agrarische Commissie, de Commissie voor het Grondbe drijf en de Uitbreidingsplannen met het voorstel accoord zijn gegaan, de laatste met aantekening, dat de heer A.P. Hilhorst wenst geacht te worden te hebben tegengestemd en heeft gevraagd, het voorstel aan te houden. De heer SCHAAFSMA stelt voor het voorstel aan te houden, zodat de heer A.P.Hilhorst in de volgende raads vergadering zijn bezwaren naar voren kan brengen. Dit voorstel wordt van verschillende zijden onder steund De wethouder VAN ZADE1H0FF zegt, dat de door de heer Hilhorst aangevoerde punten uitvoerig in de Commissie voor het Grondbedrijf zijn besproken. De heer Hilhorst zou gaarne zien, dat het resultaat van de bemoeiingen van verschillen de landbouworganisaties werd afgewacht omtrent wat men zou kunnen noemen een leemte in de wet. Er is namelijk nog al tijd prijsbeheersing op de gronden; niemand kan een hogere prijs geven voor de grond dan de maximumprijs die door de prijs beheersing wordt vastgesteld ad ongeveer ƒ.2500,per ha, uitgezonderd de gemeenten, die rechtstreeks of zijdelings in het belang van de volkshuisvesting een hogere prijs kun nen geven. De hele commissie kon zich zeer goed begrijpen, dat de landbouworganisaties hiertegen in het geweer Kwamen, maar zei, dat deze van dat hun toekomende recht maar ge bruik moesten maken en moesten trachten bij de Minister gedaan te krijgen, dat daarin verandering wordt gebracht, maar dat de gemeente op het ogenblik volkomen legaal de grond kon kopen. Hier is geen sprake van wetsontduiking. Spreker stelt voor, dat de gemeente van haar recht ge bruik maakt De heer KRUIJFF zou aanhouding van het voorstel zeer betreuren, omdat ook de heer Hilhorst heeft gezegd, dat hij het voorstel als raadslid moet toejuichen, maar als lid van do boerenorganisatie meent, dat het moet worden aan gehouden. Men heeft hier echter niet te maken met de mening van de boerenorganisaticsmaar met die van de Raad. De heer SCHAAFSMA voelt er veel voor hot voorstel aan te houden, zodat wat do heer Hilhorst heeft gezegd in open bare zitting wordt behandeld en iedereen weet, hoe de zaak in elkaar zit. Dit is niet het geval, wanneer het voorstel thans zonder meer wordt aangenomen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat aanhouding van het voorstel aan het besluit zelf niets kan veranderen. Misschien kan de heer Hilhorst in een volgende raadsver gadering gelegenheid krijgen, niet om dit punt te behan delen, maar het vraagpunt als zodanig te berde to brengen. - Uitstel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 228