- 11 - SCHADEVERGOEDINGSVERORDENING -1 .777.81 Wijziging van de schadever goedingsverordening op voorstel van Mevr. S.G. Landv/eer-de Visser30 Jul 52 59/61 UITBREIDINGSPLAN -1 .777.811 Verdaging "beslissing uit breidingsplan Rijksweg30 Jan 52 4 Wijziging bebouwingsvoor schriften, behorende bij het uitbreidingsplan in onder delen voor gronden langs de Amersfoortsestraat te Soes- terberg....7 Apr 52 12 Aanbrengen van een tweetal wijzigingen in het uitbrei dingsplan Van Lenneplaan.28 Mei 52 31 Vaststelling uitbreidings plan in onderdelen met be bouwingsvoorschriften voor gronden langs de Rijksweg... 28 Mei 52 31/39 Vaststelling besluit tot herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak, gel dende voor het gedeelte der gemeente, gelegen ten Noor den spoorlijn Utrecht-Amers foort met betrekking tot terreinen tussen van Weede- straat en Oranjelaan, een terrein aan de Eemweg, Beckeringhstraat en de de Beaufort laan30 Jun 52 46 Vaststelling van een be sluit tot herziening uit breidingsplan in hoofdzaak, geldende voor gedeelte der gemeente ten Noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort voorzover betreft de "ver klaring"30 Jun 52 46 Vaststelling enige wijzigin gen in de tekening en bebou wingsvoorschriften, behoren de bij raadsbesluit 11 Sep. 51 betr. uitbreidingsplan industrieterrein 't Hart... 30 Jul 52 61 Vaststelling van een besluit art.36, 4e lid Woningwet, inhoudende verklaring, dat uitbreidingsplan in onderde len voor Soesterberg (ged.), Soestdijk en 't Hart (ged.), Soest-Zuid (ged.) en gedeel te gelegen rondom oude N.H. Kerk, wordt voorbereid6 Oct 52 78/79 Verdaging beslissing op het ontwerp-uitbreidingsplan in onderdelen "Lazarusberg"28 Nov 52 105

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 22