- 16 October 1952 94» Uitstel van behandeling van dit voorstel zou misschien verve lende consequenties mee kunnen brengen. Het motief van de heer Hilhorst heeft spreekster heel goed begrepen. Door een leemte in de wet is de gemeente in staat, dit stuk grond tc kopen. De heer Hilhorst heeft echter blijkbaar zelf gezegd, dat hij het voorstel als raadslid moot toejuichen, maar de be zwaren van de boeren wil uiteenzetten. In dat geval acht spreekster geen termen aanwezig, het voorstel aan te houden. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat de heer Hilhorst wenste, dat de Raad door de stemming een protest zou laten horen tegen de bedoelde leemte in de wet. Deze meent, dat door deze leemte in de wet het algemeen belang in strijd komt met het boeren- belang. Spreekster kan echter die leemte niet als een gebrek beschouwen. Het is verstandig, dat zolang de grond als land bouwgrond wordt gekocht, geen hogere prijs kan worden betaald; anders zou de gehele loon- en prijzenpolitiek op losse schroeven komen te staan. Bij aankoop ten bate van de volkshuisvesting ligt de zaak anders. Spreekster kan deze maatregel niet als een leemte zien. Zij hooft getracht de behandeling van dit punt even uitgesteld te krijgen, omdat zij met de heer Schaafsma van mening is, dat de Raad niet alleen besluiten moet nemen,maar ook zijn motieven ter openbare kennis moet brengen. Het betreft hier een principieel standpunt en het was niet gek geweest, de zaak uit te praten. De vraag is echter, of dit bij dit voor stel moet gebeuren, of dat de heer Hilhorst bij een andore gelegenheid de mogelijkheid krijgt, op zijn stokpaardje te klim men. Er zijn gelegenheden te over. De wethouder VAN ZADELHOFF heeft het woord "leemte" ge bruikt bij gebreke aan een ander woord. Van de waarderingen van de prijsbeheersing kan door de gemeenten niet worden afge weken. De zaak zou anders liggen als het gronden op de Eng betrof en daarop direct huizen zouden worden gebouwd. Dat is hier niet het geval. De grond wordt gekocht voor eventueel toekomstig gebruik. De overweging, dat do Raad de rechten van de pachter zoveel mogelijk zal willen beschermen is oorzaak, dat dit punt niet veel eerder op de agenda stond, toen er andere motieven waren om tot aankoop over te gaan. Deze grond wordt niet rechtstreeks voor woningbouw gebruikt. Toch heeft de Raad het recht, de grond tegen de genoemde prijs aan te kopen. Hier is inderdaad wel enige leemte of speling. De heer Schaafsma en mevrouw Polet-Musler hadden gaarne dit punt in openbare raadsvergadering behandeld gezien en eerst het standpunt van de heer Hilhorst gehoord. Reeds in de volgende raadsvergadering zal echter een soortgelijk geval naa:" voren komen. Daarom wijst spreker op het belang, de grond aan te kopen. Bovendien staat in het voorlopige contract, dat do koop vóór 1 December met goedkeuring van Gedeputeerde Staten moet zijn voltrokken. Door uitstel wordt de hele zaak op losse schroeven gesteld. De heer SCHAAFSMA vraagt stemming over zijn voorstel, de behandeling van dit punt aan te houden. Het voorstel van de heer Schaafsma wordt in stemming gebracht en verworpen met 13 tegen 5 stemmen. Tegen hebben gestemd de loden Zoetelief, mevrouw Bungener-Odinotmevrouw Landweer-de Visser, mevrouw Van der Swan-dc Kiewit, Schaddeloe, Van Winden, Clemens, Van den Arend, - Van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 230