- 16 Octo"ber 1952 95. Van Wely, Dg Haan, Van Zadelhoff, R.Hilhorst cn Kruijff. Voor hebben gestemd de leden Schimmel, mevrouw Polet'- Musle-r, Ooms, Dorrcsteijn en Schaafsma. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt tegen het voorstel van de heer Schaafsma te hebben gestemd, maar er op aan te dringen, dat werkelijk in de eerstvolgende raadsvergadering een soortgelijk punt ter tafel wordt gebracht. De heer SCHIMMEL kan begrijpendat in het belang van de volkshuisvesting grond wordt aangekocht. Hij kan zich daarmee ook verenigen. Om dezelfde reden als de heer A.P. Hilhorst staat hij echter enigszins huiverig tegenover deze aankoop. Bij een normale verkoop van grond heeft name lijk de pachter voorkeur. Deze is echter gebonden aan de maximumprijs. In dit geval treedt de gemeente min of meer op als grondspeculantde grond is niet direct bestemd voor volkshuisvesting, maar zal op den duur ten goede ko men aan een of andere boer. Do boer die er op het ogenblik het meeste belang bij heeft wordt door deze maatregel ernstig gedupeerd. Het is jammer, dat de gemeente hier gebruik maakt van een klein hiaat in de wet, die een kleine onrechtvaardigheid ten opzichte van de landbouwende bevolking inhoudt Do wethouder VAR ZADELHOPP kan slechts zeggen, dat al thans de uitloper van dit stuk grond aanligt tegen het terrein, waar de zuiveringsinstallatie geplaatst zal worden. Ook om die reden is het misschien gewenst, dat de gemeente de grond krijgt. Weliswaar is door het Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater een modus gevonden, maar het terrein zit vol pompen cn ook gezien de te verwachten tanks en de fabrieksinstallatie is het veiliger, dat de gemeente in de directe omgeving over grond beschikt, die zij misschien voorlopig niet nodig heeft. Een gedeelte daarvan is misschien straks nodig voor direct gemeentelijk gebruik. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. RONDVRAAG-. Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt aandacht voor het rij wielpad aan de Stadhouderslaan. Vooral bij de Maatweg is de toestand verschrikkelijk; de banden gaan er aan, door aller lei kleine stukjes steen. Bovendien komt men, als men bij de P0.Kuyperstraat schuin oversteekt, tegen do trottoirband aan Bovendien wijst spreekster er op, dat klachten zijn binnengekomen van de bewoners van de Groen van Prinsterer- straat over het slecht doorlopen van do putten. Vooral met nat herfstweer schijnt dit zeer hinderlijk te zijn. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt toe, dat Gemeentewer ken nog eens aandacht aan het genoemde rijwielpad zal schenken. Als men recht oversteekt en de aanwijzingen volgt, heeft men van de trottoirband geen last. Deze is aange bracht om de mensen te dwingen, recht over te steken. In de Groen van Prinstererstraat heeft men inderdaad moeilijkheden met do putten. Er liggen plannen klaar, om do regenwaterafvoer op het riool te zetten. Spreker weet niet, of deze plannen al zijn uitgevoerd. Dit zal echter zo spoedig mogelijk in orde worden gebracht. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 232