16 October 1952 Mevrouw LANDWEER-de Visser is verleden week opgebeld, omdat drie lichtpunten aan do Hoofdweg het niet deden. Zij vraagt of de politie, die regelmatig door die straat rijdt, dit niet kan melden. Het is niet juist, als dit aan gemeente- naren wordt overgelaten. De VOORZITTER zegt, dat inderdaad volgons de bestaande regeling de politie dergelijke dingen bij Gemeentewerken moet melden. De wethouder VAN ZADELHOFE zegt, dat het uitvallen van dc straatverlichting minder vaak voorkomt dan een paar jaar ge leden. Misschien zijn dc lampen beter. De heer CLEMENS herinnert er aan, dat in een vorige raads vergadering door de Raad met grote meerderheid van stemmen is besloten, dat de bewoners van gemeentewoningen onder bepaalde voorwaarden kippen mochten houden, en wol nadat eerst een voor stel van B&W om een enquête in te stellen naar dc mening van du bewoners, was verworpen. Deze pil schijnt echter voor het College erg bitter te zijn geweest, v/ant ondanks het afwijzend raadsbesluit is toch de enquête gehouden. Spreker beschouwt dat als een grove miskenning van dc souvereiniteit van dc Raad. Wanneer de Raad heeft beslist dat het niet gebeurt, is het niet op zijn plaats, dat hot College een dergelijke hobby toch be rijdt. De uitslag van de enquête laat spreker Siberisch koud, daar alle gegadigden weten, dat. zij onder bepaalde voorwaarden kippen mogen houden. De Raad heeft zijn besluit niet alleen genomen voor de tegenwoordige bewoners, maar ook voor de toe komstige. Het optreden van B&W in deze heeft spreker zeer ge hinderd De VOORZITTER gelooft, dat de heer Clcmcns deze zaak verkeerd ziet. Toen de kippenhokken aan de orde waren, heeft hij voorgesteld eerst een enquête te houden en de Raad te doen beslissen nadat deze van de uitslag der enquête had kennis genomen. Toen het besluit was gevallen heeft spreker nog ge zegd, dat de enquête toch zou worden gehouden. De heer CLEMENS: Neen, dat heeft U niet gezegd. Do VOORZITTER zegt, dat het het College in elk geval interesseerde, hoe men hierover dacht. Hij zou niet weten, hoe het toch houden van de enquête een miskenning kan zijn van de Raad. Het is de taak van het College, zich van alle punten waarover het zich wenst te oriënteren op de hoogte te stellen. Omdat de Raad een besluit heeft genomen zonder het resultaat van de enquête af te wachten, behoeft de enquête zelf niet achterwege te blijven. Spreker meent echter te hebben gezegd, dat de enquête toch zou worden gehouden, omdat de zaak het College interesseerde. De heer CLEMENS zegt, dat de Voorzitter een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Deze heeft duidelijk voorgesteld de Raad te laten uitspreken, of deze al of niet een enquête wenste. Met grote meerderheid is besloten, geen enquête te houden. Nu trekt men zich blijkbaar van dat besluit niet veel aan, want de enquête wordt toch gehouden. Dat heeft spreker gehinderd, al kan men natuurlijk zeggen, dat B&W moeten weten of een enquête moet worden gehouden. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 234