16 October 1952 97- De VOORZITTER acht het heter eerst de notulen te raad plegen. Hij zal dan in de volgende vergadering op de zaak terugkomen. Mevrouw POLET-Musier vraagt, of deze zaak niet als interpellatie kan worden behandeld, zodat alle raads leden er hun mening over kunnen zeggen. De heer Olemens heeft zijn bezwaar verkeerd geformuleerd. Tegen het houden van de enquête was geen bezwaar, wel tegen het uitstel van de uitvoering van het raadsbesluit tot de uitslag van de enquête binnen is. De VOORZITTER zegt inmiddels de notulen te hebben ge raadpleegd. Deze helpen niet veel, het staat er zeer kort in. De zaak waarom het gaat is de volgende: De Raad wilde af van het verbod van kippenhoudenSpreker heeft voorge steld eerst een enquête te houden en de Raad op dat ogen blik nog geen besluit te doen nemen, daar deze, v/anneer de uitslag der enquête bekend was, beter zou kunnen oordelen. De Raad heeft dat niet gewild en op dat ogenblik een be slissing genomen. Maar daarmee was niet verboden, alsnog de enquête te houden. De heer CLBMENS meent, dat B&W dan geen voorstel had den moeten doen. De VOORZITTER zegt, dat het ging om de vraag, of de beslissing over de kippenhokken zou worden genomen vóór de enquête of nadat de enquête was gehouden. De Raad heeft niet de enquête uit den boze geacht, maar het aanhouden van het voorstel tot na do enquête. Spreker heeft toen, in elk geval voor zijn naaste omgeving verstaanbaar, gezegd, dat de enquête toch zou worden gehouden. De heer GLEMENS zegt dat de Voorzitter is gekomaimet^/ het houden van een enquête. Dat voorstel is met grote meerderheid van stemmen verworpen. De VOORZITTER zegt dat is verworpen het voorstel, de zaak aan te houden tot na de enquête. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat volgens de notulen het voorstel luidde de zaak aan te houden en B&W in de gelegenheid te stellen een enquête te houden. Mevrouw POLET-Musler zegt dat de Raad was tegen het nemen van een beslissing nadat de enquête zou zijn gehouden De VOORZITTER herhaalt, zij het misschien niet luid, te hebben gezegd, dat de enquête toch zou worden ge houden. De heer SCHIMMEL zegt dit te hebben gehoord. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat Gemeentewerken zich met de betrokken dienst in verbinding heeft gesteld. Men weet thans, welk model kippenhokken kan worden ge bruikt. De zaak gaat dus gewoon door. Mevrouw POLET-Muslor vraagt, welke motieven het Col lege er toe geleid hebben dat, ondanks dat de Raad na drukkelijk had uitgesproken op het moment dat de kippen hokken aan de orde waren niet te willen wachten tot na de enquête, maar direct wilde beslissen, daarbij geleid door de overweging dat dit punt in behandeling kwam eni ge tijd voordat de jonge hennen aan de markt komen, de uitvoering van dit raadsbesluit te vertragen. het voorstel, dat de Raad accoord zou .gaan met - Komt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 236