U- 16 October 1952 98. Komt hot College nu mot eon ontwerp, dan is hot voor velen niet meer mogelijk de kippon tc kopen, die dan aan de leg zijn gekomen Hierdoor is de uitvoering van het Raadsbesluit een jaar opge schoven, hetgeen niet in de bedoeling lag. De VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad niet in de bedoeling heeft gelegen. Hij betreurt dat het zo gelopen is. De heer OOMS wil niet spreken over de vraag, of het ei er eerder was dan de kip of de enquête dan de kippenhokken. Het is niet zijn gewoonte bij de rondvraag te spreken over modderplassen en bomen. Maar thans wil hij een lans breken voor de verlichting van de Erieaweg, waar het 's avonds en ijs nachts stikdonker is. De wethouder VAN ZADELHOF? zegt, dat dit een onverharde weg is, waarvoor in het Wegenfonds geen gelden zijn gestort. Do kosten van verlichting zouden op do gewone dienst moeten komen. Het lijkt hem het beste, dit punt bij do begroting te behandelen, want de verlichting laat vrij veel te wensen over, maar de post voor verlichting zal de raadsleden doen schrikken. Door verhoging van de stroomprijs wordt deze post verhoogd van ƒ.24.000,tot ƒ.33.000, zodat zuinigheid bij het aanbrengen van nog meer lampen is geboden. De heer VAN WELY zegt, dat de BeckeringhstraatLaanstrart Beukenlaan en Nieuweweg hoe langer hoe drukker worden. Vooral c de spitsuren is het er voor schoolkinderen gevaarlijk. Hij vraagt of daar niet in de toekomst fiets- en wandelpaden hunnen worden aangelegd, waarvoor de ruimte aan weerszijden aanwezig is. Daardoor kunnen ongelukken worden voorkomen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het College van do noodzaak en urgentie van deze maatregel overtuigd is. Vooral een fietspad is nodig; de weg is te smal om het verkeer per auto en per fiets te omvatten. De heer Van Embden is uitge nodigd het profiel van de weg vast te stellen en Gemeentewerken zal daarna een begroting maken. De uitvoering van deze plannen zal nog wel even op zich laten wachten, want de begroting is begrensd. De Nieuweweg is enorm lang, zodat daar een fietspad tienduizenden gaat kosten. Er is geen mogelijkheid, dit bedrag op de begroting voor 1953 onder te brengen. De heer R. HILHORST vraagt of het College bereid is, dat uit slag van de enquête over de kwestie met de kippenhokken aan do Raad mede te delen. De VOORZITTER zegt, dat het resultaat van de enquête bij de raadsstukkon voor de volgende vergadering zal worden ge- vo egd Daar er niets moer aan de orde is, sluit de Voorzitter, te 10.40 uur, de vergadering. oll: :F.R. rt.ldus vastgesteld door de Raad der gemeente 3C23T in zijn openbare vergadering van 14 November 1902. De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 238