Nr. 11. 14 November 1952 99- NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 14 November 1952, des namiddags te 7 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de Heer P.C. Groot, loco-Secretaris. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, Mevrouw ThJBungener- Odinot, H. JS ClemensT Dorresteijn, K. de Haan, A.P.Hilhorst R.Hilhorst, G.Kruyff, Mevrouw SG.Landweer-de Visser, J.W.Ooms, Mevrouw S.M.Polet-Musler, JA.SchaafsmaC.J. Schaddelee, W. Schimmel, Mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van Wely, A.A. van Winden, W.G. van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. 131. Vaststelling van de notulen der vergaderingen dd. 6 en 16 Oc- tober 1952. Be notulen van de vergadering dd. 6 October worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Be VOORZITTER deelt mede, dat een verzoek tot wijziging der notulen is ingekomen met betrekking tot een zin op bladzijde 86 der notulen van de vergadering van 16 October 1952. Beze dient als volgt te luiden: Be bedragen, die in het Wegen fonds zijn gestort, waren gebaseerd op de prijzen van vóór 1938 en dus voor de huidige kosten van wegenbouw ontoereikend. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt tot deze wijziging besloten. Be VOORZITTER zegt vervolgens, dat een schrijven van Me vrouw Van der Swan-de Kiewit is ingekomen, verzoekende aan vulling van de notulen der vergadering van 16 October 1952 en wel op bladzijde 89- Mevrouw Van der Swan-de Kiewit heeft toen gevraagd, "of B&W hun gedachten al eens hadden laten gaan over de bouw van een nieuwe openbare lagere school in Soest-Zuid, daar de school van de heer Van Ieperen reeds vijftig jaar in gebruik was, vele dure herstellingen vraagt en op een aller ongelukkigst punt ligt in verband met de veiligheid van de kinderen, die steeds de openbare weg, de drukke verkeersweg van Amsterdam naar Amersfoort, moeten passeren." "Als antwoord daarop antwoordde de Voorzitter, dat B&W hier inderdaad hun gedachten reeds over hadden laten gaan, daar ook zij de openbare lagere school aan de hoofdweg geen ideale meer vonden. Voorts dient op bladzijde 89? regel 8, in plaats van "Mevrouw Van der Swan-de Kiewit" te worden gelezen: Mevrouw Landweer-de Visser. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt be sloten de notulen hiermede in overeenstemming te brengen. Hierna worden de aldus gewijzigde notulen zonder hoofde lijke stemming vastgesteld. 132. Voorstel tot benoeming van leden der commissie als bedoeld in artikel 8 der Woonruimtewet(1-203). - De - t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 240