- 14 November 1952 102. maar het is ook mogelijk, dat de koers weer daalt en bij het zakken van de koers met 2 verliest de gemeente op één millioen een bedrag van 20.000,Dat is niet weinig! En bij een koersdaling met vijf punten verliest de gemeente 50.000,Spreker stelt voor de door de heer Kruyff gesuggereerde weg niet te bewandelen, omdat die de specula tie zeer nabij komt en daarvoor is hij als de dood. Hij wil daar de belangen van de gemeente niet aan wagen. Bij het uit zetten der gelden k deposito moet de gemeente wel meer rente betalen dan zij ontvangt, maar zij weet dan tenminste, waar mede zij er af is. De heer Kruyff zegt, dat zijn voorstel niet het kopen van stukken van 1947 inhoudt; het kunnen ook andere stukken zijn. De heer VAN WELYDat blijft hetzelfde. De VOORZITTER zegt, dat voor zover men het op het ogen blik kan overzien, er geen sprake van is, dat de ge meente over 1953 een liquiditeit zal hebben van een millioen. Op het ogenblik heeft zij die wel, maar met de in aanbouw zijnde huizen is 1.300.000,gemoeid. Op de begroting voor het volgende jaar komen ook nog enige werken voor, die de liquiditeit zullen aantasten. Het gaat in feite dus om misschien een paar ton gedurende een kortere tijd dan één jaar Het beschikbare geld van de gemeente is naar zijn aard kortlopend geld, terwijl staatsobligaties langlopend geld zijn. De gemeente zou dus kortlopend geld omzetten in lang lopend geld. Daaruit komen moeilijkheden en het risico voort, dat de heer Van Wely heeft aangetoond. Voor langlopend geld heeft de gemeente reeds staatspapieren gekocht, maar het uitlenen van kortlopend geld als langlopend geld zal ver moedelijk ook niet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Op het eerste gezicht heeft het denkbeeld van de heer Kruyff een aantrekkelijke kant, maar hoe meer spreker erover denkt, hoe gevaarlijker het hem lijkt. Indien alles gunstig verloopt, zal de gemeente er niet zoveel mede verdienen, want er is geen sprake van, dat de gemeente op het ogenblik geld voor een jaar op zij zou kunnen leggen. Bij het uitzetten in deposito voor een jaar ontvangt de gemeente 13,- Zij kan het geld na een half jaar terug krijgen, maar dan bedraagt de rente 1-J- Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER deelt mede, dat enkele dagen geleden van de Minister van Verkeer en Waterstaat het bericht is ontvangen, dat de Torenstraat in 1953 zal worden verbeterd, terwijl van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswater staat in de provincie Utrecht de mededeling is ontvangen, dat de Richelleweg niet aan de openbaarheid zal worden ont trokken. Spreker herinnert er aan, dat de Raad zich inder tijd tegen het onttrekken aan de openbaarheid van deze weg heeft verzet. Hierna sluit de VOORZITTER te 19«40 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 22 December 1952. Typ:F .R, Dqaep^e-taria De Voorzitter, coiii. k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 246