Nr. 12. 28 November 1952 - 103 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 28 November 1952, des namiddags te 7.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer P.C.Groot, loco-Secretaris. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, mevrouw Th. J. Bunge- ner-Odinot, H.JSClemensK. de Haan, A.P.HilhorstR.Hil- horst, G.Kruyff, mevrouw SG.Landweer-de Visser, J.W.Coms, mevrouw S.M.Polet-Musler, J.A.Schaafsma, W.Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de KiewitM.M. van Wely, A.A. van V/inden, W.Gvan Zadelhoff en J.DLZoetelief Afwezig met kennisgeving de leden: TDorresteijn en C.J. Schaddelee De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren Dorresteijn en Schaddelee. 138. Ingekomen stukken. a. Rapport van de Hoofdinspecteur van Politie betreffende het toezicht op niet-brandende straatlampen. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft uit het rapport gezien, dat eens in de week voorzieningen worden getroffen. Het kan dus voorkomen, dat gedurende zes dagen geen lamp brandt, het geen voor sommige plaatsen toch wel zeer bezwaarlijk is. Spreekster vraagt daarom, of het niet veranderd kan worden in twee maal per week. De wethouder VAN ZADELHOPP acht twee maal per week wel mogelijk en zal hieromtrent overleg plegen met de Directeur van Gemeentewerken. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit zegt, dat het in de Vosse- veldlaan wel voorkomt, dat een lamp pas na veertien dagen wordt hersteld De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat achteraf wel eens blijkt, dat de fitting of de leiding stuk is, waardoor een nieuw ingezette lamp niet brandt. Het rapport wordt aangenomen voor kennisgeving b. Rapport van de Directeur van Gemeentewerken betreffende de geprojecteerde buiswijdten van de riolering. Dit rapport wordt aangenomen voor kennisgeving. c. Verslagen van kasopneming en contröle der administratie van diverse gemeente-instellingen. De heer OOMS is uit het rapport van de verificateur ge bleken, dat er in een behoorlijk aantal gevallen huurachter stand is, waarbij het ook voorkomt, dat een gedeelte van de huur wordt betaald en een gedeelte blijft staan. Uit een sociaal oogpunt acht hij het gevaarlijk te coulant te zijn met het incas seren van de huur, omdat de huurders daardoor gaandeweg dieper in de moeilijkheden kunnen komen, vooral nu met de aanstaande feestdagen weer extra uitgaven zijn te verwachten. Spreker stelt voor maatregelen te treffen, waardoor het aantal gevallen van huurachterstand niet zo groot wordt. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 248