28 November 1952 106. Mevrouw POLET-Musier verzoekt de Voorzitter, mevrouw Bungener te vragen, alvorens in het- openbaar beschuldi gingen te uiten, zich eerst van de Juistheid daarvan te vergewissen. Wanneer mevrouw Bungener-Odinot ergens poli tieke munt uit wil slaan, wil spreekster zich daar niet voor lenen. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat het niet gaat om politieke munt, maar om een gezin, dat moet worden ge holpen. Spreekster vraagt nooit naar de politieke richting van de mensen. Mevrouw Polet heeft het gezegd in het bijzijn van twee andere dames. Be VOORZITTER zegt, dat het feit van het indertijd voordragen van deze woning voor onbewoonbaarverklaring de opvatting van het College bewijst, dat deze woning ondanks de ontzaggelijke woningnood aan de woningvoorraad moet wor den onttrokken, zodat ook B&W er wel van overtuigd zijn, dat de woning zeer slecht is. Boor het feit van de onbewoon baarverklaring heeft dit gezin de belangstelling, maar het wordt er niet mede gepromoveerd tot het meest urgente ge val van Soest. Bit is niet plotseling het allerongunstig ste geval in de gemeente en de afwikkeling zal plaatshebben binnen het kader van de mogelijkheden van de huisvesting. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij op verzoek van mevrouw Bungener-Odinot wordt aangetekend, dat zij geacht wenst te worden ertegen te hebben gestemd. 142. Vaststelling van een verordening ter uitvoering van de nieuwe Winkelsluitingswet(1-204/1013). Be VOORZITTER stelt voor de broodbakkerswinkels in art1 onder c, 5 te schrappen, omdat de situatie bij de broodbakkers nog niet voldoende overzichtelijk is. Be brood bakkers wensen algemeen te sluiten maar de banketbakkers wensen over het algemeen niet te sluiten en nu wordt een complicatie veroorzaakt doordat er broodbakkers zijn, die tegelijkertijd banketbakkers zijn. Hiervoor is nog geen op lossing gevonden en om die te vinden is waarschijnlijk een nieuwe enquête nodig. Om de zaak niet op te houden, stelt spreker voor de broodbakkerswinkels te schrappen en deze aangelegenheid later te regelen. Mevrouw BUNGENER-OdinotZijn zij vrij om te sluiten? Be VOORZITTER: Iedereen is vrij om te sluiten. Be heer OOMS is het met de voorliggende verordening volkomen eens, vooral omdat de desbetreffende zakenlieden ermede accoord gaan. Hij zal er echter prijs op stellen, in dien aan de verordening, bij voorbeeld van 1 Januari af, flink de hand wordt gehouden. Op het ogenblik doen zich namelijk bij de zakenmensen onaangename dingen voor. Be sigarenbranche had vastgesteld een middag te sluiten,- - maar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 254