28 November 1952 - 107. maar enkele sigarenhandelaren hebben daaraan niet voldaan, hoewel zij ermede hadden ingestemd de zaak te sluiten en on danks een aanschrijving van de vakgroep. Ten zeerste zou spre ker het toejuichen, indien de verordening effectief werd ge maakt door er de hand aan te houden. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit vraagt, of omtrent deze verordening contact is opgenomen met de vereniging van huis vrouwen. De heer CLEMENS spreekt de hoop uit, dat in Soest niet de z.i. zeer oneerlijke concurrentie zal worden toegestaan als bij voorbeeld te Amersfoort bestaat, waar een man met wisselgeld bij de automaten staat om het publiek steeds te helpen. De VOORZITTER zegt, dat het inderdaad in de bedoeling ligt de controle op de naleving van deze verordening streng uit te voeren. De raad stelt een dergelijke verordening vast, omdat onderlinge afspraken van bedrijfsgenoten altoos straf feloos kunnen worden ontdoken. Het gemeentebestuur wil daar aan een einde maken door een afdwingbare verordening vast te stellen en op de naleving daarvan zal zeker worden toegezien. De middenstandsorganisaties en de Kamer van Koophandel zijn hierin wel, maar de vereniging van huisvrouwen is er niet in gekend. Helaas is de middenstand niet altijd goed ge organiseerd, maar B&W zijn niet gegaan buiten het terrein van de direct geïnteresseerden. De middenstander zal echter bij het overwegen van zijn aanvrage het oog gericht moeten houden op zijn klanten, de huisvrouwen. Het is een zaak van de midden stand zich er van op de hoogte te stellen, hoe de huisvrouwen erover denken. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit: Het spijt mij wel heel erg, dat het niet gebeurd is. De VOORZITTER zegt in antwoord aan de heer Clemens, dat tegen het verkopen uit automaten niet kan worden opgetreden. Het is verboden automaten na de sluiting van de winkels bij te vullen, maar zolang er voorraad in aanwezig is, staat het vrij daaruit te verkopen. Daartegen kan de Raad niets doen. De heer CLEMENS: En de mensen, die er iedere avond en des Zondags bij staan om geld te wisselen? De VOORZITTER wil nagaan of dit te ondervangen is. Het is niet in de wet voorzien, maar B&W zullen trachten tegen het door de heer Clemens bedoelde euvel te waken. Mevrouw POLET-Musler hoopt, dat niet, zoals in Tilburg is gebeurd, van kinderen gebruik zal worden gemaakt om overtre dingen uit te lokken. Het uitlokken van een misdrijf is op zichzelf al verkeerd, maar als er kinderen voor worden ge bruikt, is het infaam. De VOORZITTER zegt zich te verzetten tegen iedere uit lokking of poging tot het uitlokken van een misdrijf, maar heeft daarvan in Soest nooit iets gemerkt. De heer VAN WELY vraagt, of viswinkels onder de veror dening vallen. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag ontkennend; indien zij een soortgelijke regeling wensen, moeten zij zich tot B&W wenden met een verzoek, dat dan om advies wordt gezonden aan de Kamer van Koophandel en behandeld door de Commissie voor de Strafverordeningen. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 256